یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

10 ـ آنولوماویلوما anuluma viluma

ج ـ نگه داشتن نفس در درون یا بیرون

یک دم گرفته، حفره راست بینی را با انگشت شصت دست راست بسته و بازدم را از حفره چپ بینی انجام میدهیم.

حال دم از چپ گرفته،هر دو حفره بینی را بسته و حبس دم داریم. بازدم از حفره راست بینی.حفره راست را بسته و حبس بازدم داریم.حفره راست را باز میکنیم،دم میگیریم،هر دو حفره را بسته،حبس دم،بازدم از حفره چپ بینی،هر دو حفره را بسته و حبس بازدم داریم.هر بازدم از حفره چپ بینی یک راند محسوب می شود.

تمرین را میتوان تا 10 راند انجام داد.

جدول نسبت آنولوماویلوما

دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     1     ـ   1    ـ ــــــــــــ ( به اِزاء هر دمی که میگیریم همان مقدار حبس دم می کنیم و همان مقدار بازدم میکنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ    1     ـ   2   ـ ـــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم همان مقدار حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم.)


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     2    ـ    2  ـ ــــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم، دو برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ  حبس بازدم

1 ـ     3    ـ   2   ـ ـــــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم، سه برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     4    ـ    2  ـ ــــــــــــــــ ( به ازاء هر دمی که میگیریم، چهار برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     4    ـ    2  ـ      1 ( به ازاء هر دمی که میگیریم ، چهار برابر آن حبس دم می گیریم و دو برابر آن بازدم می کنیم و یک برابر دم، حبس بازدم می کنیم )


دم ـ حبس دم ـ بازدم ـ حبس بازدم

1 ـ     4    ـ   2  ـ       2 ( به ازاء هر دمی که میگیریم، چهار برابر آن حبس دم میگیریم و دو برابر آن بازدم می کنیم و دو برابر دم،حبس بازدم می کنیم )

فواید :

1. باعت تغذیه کل بدن از اکسیژن تازه،دفع دی اکسید کربن شده

2. تحریک مراکز مغزی در بالاترین حد ظرفیت شان به دلیل پاک شدن مواد سمی از بدن

3. رفع عواملی که باعث اغتشاش و عدم تمرکز فکر می شوند.

4. مفید برای افرادی که کارهای فکری می کنند.

5. با هماهنگی ای که در جریان پرانا ایجاد می کند،آرامش و شادابی ذهن و سرزندگی افزایش می یابد .در نتیجه کم شدن میزان استرس و ناراحتی ها

6. تعادل بینِ نادی آیدا و پینگالا و در نتیجه باعث باز شدن نادی سوشومنا و بیداری روحی فرد و آمادگی او برای مراقبه

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٩/۱۱
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

10 ـ آنولومایولوما anuluma viluma

ب ـ تناوب تنفس در حفرات بینی با حبس دم

در این حالت با حبس دم ( درون ) انجام میشود. حفره راست بینی را ببندید و آهسته از حفره چپ با 4 شماره دم بگیرید. در پایانِ دم، حفره سمت چپ بینی را ببندید و 4 شماره نفس را در درون حبس کنید. حفره راست بینی را باز کنید و بازدم را با 4 شماره از بینی راست انجام می دهید. قبل از بازدم ، میتوان یک شماره دم، گرفت چرا که کمک می کند تا دوباره عضلات تنفسی به حالت خود برگردند و موقعیت قفل شدن گلوت از بین می رود. بعد از بازدم،دم را از حفره راست بینی گرفته، هر دو حفره بینی را بسته و حبس دم کنید. سپس حفره چپ بینی را باز کرده و بازدم کنید.این یک دور است. هر بازدم از حفره چپ بینی یک دور حساب می شود.

تمرین را میتوان 10 دور انجام داد.

جدول  نسبت آنولومایولوما

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ     1   ـ   1  : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم میگیریم،به همان میزان حبس دم و بازدم داریم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ    1    ـ  2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، به همان مقدار حبس می کنیم و دو برابر آن بازدم انجام میدهیم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ     2    ـ  2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، دو برابر آن حبس دم و بازدم داریم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ     3    ـ  2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، سه برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم انجام میدهیم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ    4    ـ    2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، چهار برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم انجام میدهیم.

این تناسب ها را هر کدام به مدت 12 جلسه تمرین به مدت 20 دقیقه انجام میدهیم تا بدن آمادگی داشته باشه برای انجام تناسب بعدی.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٩/۸
comment نظرات ()
← صفحه بعد