یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

8 - چاندرابداناپرانایاماchandra bhedana pranayama

مانند سوریابدانا پرانایاماست با این تفاوت که در این تنفس دم از چپ انجام میشود و بازدم از سوراخ راست بینی انجام می شود.

چاندرا به معنی ماه است و بدانا به معنای شکافتن و سوراخ کردن است.در یکی از حالت های مراقبه نشسته. سر و گردن در امتداد ستون فقرات،دستها روی زانوهاست. دست چپ،چینن یا گیانامودرا روی زانوست. چشمها را ببندید و بدن را وانهاده کنید. به تنفس خود آگاه باشید.دست راست ویشنومودرا یا ناساگرا مودرا ست.پره راست بینی را با انگشتان کوچک و انگشتری دست راست ببندید. به آرامی از پره چپ بینی دم بگیرید.سپس پره چپ بینی را با انگشت انگشتری و کوچک دست راست ببندید و از بینی راست بازدم کنید.این یک دور است. با مهارت در تمرین، می توانید پس از دم از سوراخ چپ بینی،با گذاشتن چانه روی قفسه سینه و فشار دادنِ آن، حبس دم کنید (جالاندراباندا).سپس قفل چانه را باز کنید و از حفره راست بینی به آرامی و بدون صدا بازدم کنید.

- در یکی از وضعیت های یوگائی بنشینید.سیداسانا.ویراسانا.باداکن آسانا.پادماسانا

- ستون مهره ها از اولین پایه تا مهره های گردن در یک خط عمود بر زمین قرار داشته باشند.

- عضلات صورت و شانه ها و نیز پاها و دستها کاملا رها و بدون انقباض باشند.

- چشمها بسته باشند تا ذهن به دنبال محسوسات خارجی پراکنده نباشد.

- دست چپ چین یا گیانا مودرا روی زانوی چپ.

- دست راست ناساگرا مودرا یا ویشنومودرا.

- شست دست راست روی حفره راست بینی و انگشت انگشتری و کوچک مسئول بستن حفره چپ بینی

- دو انگشت میانی و اشاره را میتوانید جمع کنید داخل کف دست یا بین دو ابرو قرار دهید.

- ابتدا با یک بازدم خوب و عمیق ریه ها را خالی کنید.

- حفره راست بینی را با انشگت شست دست راست ببندید و از حفره چپ بینی آرام دم بگیرید.

- حفره چپ را ببندید .

- حفره راست بینی را آراد کنید و بازدم آرام و یکنواخت انجام دهید.این یک دور چاندرابدانا ست.

- ریتم تنفس در دم و بازدم،عمیق،آرام،یکنواخت و بدون صداست

- بین 5 تا 10 دقیقه می توانید بنابر ظرفیت خود این تنفس را ادامه دهید. به طور خلاصه در چاندرابدانا از حفره چپ،دم گرفته و از حفره راست،بازدم کنید.

- در شروع برای مبتدیان 10 دور کافی ست.با مهارت در تمرین می توانید تا 15 دقیقه آن را ادامه دهید.

نسبت تنفس نیز از 1:2:2 پیشرفت می کند تا به نسبت 1:4:2 برسد.

فواید :

1- فشار خون بالا را تنظیم می کند.

2- ایجادِ آرامش ذهن

3- کاهش دمای بدن

محدودیت :

فقط کسانی که فشار بالا دارند با حبس دم انجام ندهند.

افرادی که دچار افسردگی های شدید هستند انجام ندهند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٥/٧
comment نظرات ()

آسـانـا

آسانا :

هنگامی در آساناها شما استاد هستید که هرگونه کوششی به آرامش آمده باشد.

آسانا، حالات مختلف یوگا.

مبحث حالات یوگا عضو سوم آدابِ هشتگانه یوگاست.

پتنجلی دربارهِ این حالات می گوید که آنان باید استوار و مطبوع باشند.

این حالات مختلفِ جسمانی جزء هاتایوگا است یعنی یکی از شعبِ یوگا که مربوط به ورزشهای جسمانی مخصوصی است که بوسیلهِ آن، سالک بر اعضای بدنِ خود تسلطِ کامل می یابد و از آنان برحسبِ میل و ارادهِ خود استفاده میکند.

علتِ اینکه در رسالهِ پتنجلی به این حالات چندان توجهی نشده، این است که این حالات را فقط حضورآ از مرشدی میتوان آموخت و اصولا نحوهِ قرار گرفتن آنان مستلزم دستور حضوری مرشدِ ورزیده ای است.

در غیر اینصورت نه فقط این حالات سودی نخواهد داشت  بلکه احتمال میرود که عوارض سوئی نیز از قبیل تپشِ قلب و مشکلات روانی و عصبی عارض گرداند، از این رو ارشاد مرشد ضروری ست.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱۳
comment نظرات ()
← صفحه بعد