یوگا

کلبه سلامتی

آسـانــــا

حکمتِ این حالات بنا به عقیدهِ پتنجلی، رهایش از هرگونه کوشش جسمانی و مشاهده حقایق لایتناهی یا به تعبیر دیگر، استغراقِ روح در کُنهِ حقایق لایتناهی است.

مراد از رهایش از هرگونه کوشش، اجتناب ورزیدن از خستگی و کوفتگی و کوشش جسمانی است، زیرا با توسل به این حالات خاص،یوگی آرامش و قرار به جسم خویش می بخشد و تشنجات را به حداقل می رساند، بدان حد که جسم دیگر برای یوگی، کوچکترین ممانعتی در راهِ تمرکز معنوی ایجاد نمی کند.

در آغاز ریاضت، انجام دادن این حالات بسیار مشکل است ولی با تمرین مداوم، جسم رفته رفته به قالبهای حالات مختلف درمی آید و با اندک همتی تسلیم اراده مرتاض می گردد. حالت مراقبه و توجه ذهنی هنگامی تحقق می یابد که یوگی دستخوش تشنجاتِ جسمانی نشود و از طرفِ دیگر خاموشی جسم هنگامی به اوجِ کمالِ خود می رسد که روح غرق در مشاهده و مراقبه حقایق لایتناهی گردد، بدانسان که یوگی به قول " واچاسپاتی میشرا" در این حالت دیگر کوچکترین توجهی به جسم نداشته و غرق در مشاهده حقایق لایتناهی می شود.

   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢
comment نظرات ()

آسـانـا

آسانا :

هنگامی در آساناها شما استاد هستید که هرگونه کوششی به آرامش آمده باشد.

آسانا، حالات مختلف یوگا.

مبحث حالات یوگا عضو سوم آدابِ هشتگانه یوگاست.

پتنجلی دربارهِ این حالات می گوید که آنان باید استوار و مطبوع باشند.

این حالات مختلفِ جسمانی جزء هاتایوگا است یعنی یکی از شعبِ یوگا که مربوط به ورزشهای جسمانی مخصوصی است که بوسیلهِ آن، سالک بر اعضای بدنِ خود تسلطِ کامل می یابد و از آنان برحسبِ میل و ارادهِ خود استفاده میکند.

علتِ اینکه در رسالهِ پتنجلی به این حالات چندان توجهی نشده، این است که این حالات را فقط حضورآ از مرشدی میتوان آموخت و اصولا نحوهِ قرار گرفتن آنان مستلزم دستور حضوری مرشدِ ورزیده ای است.

در غیر اینصورت نه فقط این حالات سودی نخواهد داشت  بلکه احتمال میرود که عوارض سوئی نیز از قبیل تپشِ قلب و مشکلات روانی و عصبی عارض گرداند، از این رو ارشاد مرشد ضروری ست.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱۳
comment نظرات ()
← صفحه بعد