یوگا

کلبه سلامتی

ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

ج ـ تسلسل لاینقطع مراتب ذهنی

مادام که این منشاء سرشار تاثرات دیرینه و صور لطیف، که هر دم به صورت امواج ذهنی درمی آیند که موجب انجام دادن افعالی چند می گردند، که خود ایجاد تاثری جدید می کنند، تحت تسلط و استیلای یوگی درنیاید و تسلسل "تاثر_مراتب ذهنی_فعل_تاثر" منهدم نگردد و این دائره پیوسته از هم نپاشد،آدمی در بند اندیشه محصور خواهد ماند.

یوگی برای اینکه جلوگیر رود تسلسل امواج ذهنی بگردد، فنون و آدابی چند وضع می کند که بواسطه آن نه فقط اندیشه را خاموش می کند بلکه به ضمیر پنهان نیز دست می یابد و صور دیرینه را نابود می سازد و می سوزاند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۳
comment نظرات ()

ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

ج ـ تسلسل لاینقطع مراتب ذهنی

بزرگترین مانعی که یوگی را در راه نفس کشی و درون نگری و انهدام امواج ذهنی تهدید می کند همین تاثرات ذهنی و سوائق ضمیر ناخودآگاه است.

مراتب ذهنی از این منشاء فیاض صور لطیف، دائم تغذیه می کند و چون این صور لطیف، سریع الانتقال اند،یوگی به سختی موفق به نابودی آنان می گردد.

"واسانا" میراث روانی و ذهنی ماست یا به عبارت بهتر کلیه سازمان های روانی ما، متاثر از همین تاثرات است و بین کردار،مراتب ذهنی و تاثرات مضبوط در حافظه، حد فاصل قاطعی نیست،زیرا اینان علت و معلول یکدیگرند و اساساً با هم همسنج هستند

تجارب حسی عین تاثرات دیرینه است و این تاثرات عین آثار کردار پیشین است و حافظه مملو از این صور لطیف است و خود نیز، این صور را بوجود می آورد،به عبارت دیگر می توان گفت که انگیزه کرداری که از تموجات ذهنی پدید می آید، خود، بوجود آورنده مراتب ذهنی دیگری است ولی این مراتب ذهنی محصول تاثرات دیرینه و آثار کردار پیشین است، پس بدین ترتیب میتوان دائره ای بسته از تسلسل علت و معلول بوجود آورد یعنی : تاثرات ذهنی ـــ مراتب ذهن ی ـــ کردارـــ تاثرات ذهنی و این تسلسل لاینقطع است.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
comment نظرات ()