یوگا

کلبه سلامتی

آسـانـا

آسانا :

هنگامی در آساناها شما استاد هستید که هرگونه کوششی به آرامش آمده باشد.

آسانا، حالات مختلف یوگا.

مبحث حالات یوگا عضو سوم آدابِ هشتگانه یوگاست.

پتنجلی دربارهِ این حالات می گوید که آنان باید استوار و مطبوع باشند.

این حالات مختلفِ جسمانی جزء هاتایوگا است یعنی یکی از شعبِ یوگا که مربوط به ورزشهای جسمانی مخصوصی است که بوسیلهِ آن، سالک بر اعضای بدنِ خود تسلطِ کامل می یابد و از آنان برحسبِ میل و ارادهِ خود استفاده میکند.

علتِ اینکه در رسالهِ پتنجلی به این حالات چندان توجهی نشده، این است که این حالات را فقط حضورآ از مرشدی میتوان آموخت و اصولا نحوهِ قرار گرفتن آنان مستلزم دستور حضوری مرشدِ ورزیده ای است.

در غیر اینصورت نه فقط این حالات سودی نخواهد داشت  بلکه احتمال میرود که عوارض سوئی نیز از قبیل تپشِ قلب و مشکلات روانی و عصبی عارض گرداند، از این رو ارشاد مرشد ضروری ست.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۱۳
comment نظرات ()