یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

یوگیان بوسیلهِ حبس دم و امتداد و استمرار پی در پی دو حرکتِ دم و بازدم از پراکندگی ذهنی جلوگیری می کنند و بدان وحدت می بخشند و به ادراکِ عوالمِ ملکوتی و لاهوتی نائل می آیند.

آدمِ عادی "ناخودآگاهانه" از مرتبهِ بیداری به مرتبهِ خواب، گذر می کند ولی یوگیان پیوستگی و استمرارِ احوال آگاهیِ خویش را در کلیهِ این مراتب و درجاتِ هستی حفظ می کنند و بدینسان "خودآگاهانه" از مرتبه ای به مرتبهِ دیگر سیر می کنند و بالاخره به ادراکِ حقایقِ ادراک ناپذیر نیز ممتاز می گردند.

"زنده به گور شدن" و توقفِ آنان در قعرِ گور برای مدتِ مدید، گواه بر نیروی معجزه آسائی است که از طریقِ حبس دم حاصل می شود.

یکی از خواصِ دیگر حبس دم، تسلطِ کامل بر اعضاء و عضلات باطنی جسم انسان است یعنی اعضائی که "خودکارانه" وظائفِ خویش را انجام میدهند چون ضربانِ قلب و ... .

یوگیان با تسلط بر دم، موفق شدند این اعضاء را نیز تحتِ کنترلِ خویش دربیاورند و کار و وظائفِ آنان را به مددِ ارادهِ خود تنظیم کنند.

میسیون فرانسوی دکتر "بروس" در سال 1936 با انجام دادنِ یک سلسله آزمایشهایی از قبیلِ ضبطِ نبضِ یوگیان و "الکتروکاردیوگرام" ثابت کرد که یوگیان حبس دم و توقفِ ضربان قلب را بدان مرحله ای میرسانند که در طب آنرا آستانهِ مرگ تشخیص داده اند و این آزمایشها معرفِ آن است که احوالِ افسانه ای یوگیان فقط خیالبافی و شعبده بازی نیست بلکه یک پدیده "فیزیولوژیکی" اصیل و واقعی است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٦
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

حبس دم، دو جریانِ دم فرو بردن و دم برآوردن است و آن هنگامی تحقق می یابد که حالات یوگا asana حاصل شده باشد.

"ویاسا" می گوید: " دم فرو بردن، داخل کردن هوای خارجی است و دم برآوردن،خروج هوا از ریه است. حبس دم هنگامی صورت می پذیرد که هر دو جریان متوقف بگردد و عدمِ وجود هر دوی آنان تحقق یابد. "

هدف نهائی حبس دم، ابتدا تنظیم تنفس و امتداد زمان دم فرو بردن و دم برآوردن است، به نحوی که تنفس منظم و ریتمیک جایگزین تنفس نامنظم و آریتمیک و نامنظم بگردد.

منظور از حبس دم،امتدادِ ضربان تنفس و توقف دو جریان دم فرو بدن و دم برآوردن و سرانجام حبس دم است. علتِ اینکه یوگی دست به یک چنین ریاضت غیرعادی می زند این است که تنفس یکی از وظایف اساسی حیاتِ انسان و منشاء بقای زندگی است. یوگیان از دیرباز بدین نتیجه رسیده اند که ارتباطِ نزدیک و پیوستگی متقابلی بین تنفس و احوالِ ذهنی و روانی انسان موجود است. ضربان تنفس کسی که به خواب رفته، آرام و منظم است ولی تنفس یک فردِ خشمگین یا شتاب زده، نامنظم است.

اصولآ تنفس انسان بر حسبِ احوالِ درونی تغییر می کند و گاهی آرام است و گاهی تند، گاهی منظم است و گاهی نامنظم.

از این رو، تغییرِ مداومِ نحوهِ تنفس انسان و نیز پراکندگی ذهنی که متعاقبِ آن ایجاد می شود، موجب گردید که یوگیان به حکمتِ این منشاءِ طبیعیِ حیات پی ببرند و بکوشند تا با تنظیمِ جریانِ تنفس و امتدادِ ضربانِ پی در پیِ آن و سرانجام با حبس دم و توقف کاملِ جریانِ تنفس، آگاهی و هشیاری خویش را یکنواخت و یکپارچه بگردانند و بدان وحدت ببخشند، تا بدینسان، آگاهی در مراتب دیگر هستی نیز سیر کند و حقایقِ لطیف و اسرارِ ظریفی را درک نماید و یوگیان بدینوسیله توانستند که علاوه بر عالم بیداری، به اسرار مرتبهِ خواب یا رویا و خواب بدون رویا و سرانجام به مرتبهِ چهارم که در ورای تعینات است و عالم لاهوتی و ذات است پی ببرند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٥
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

پرانا، انرژی حیاتی و یا انرژی ای است که تمام جهانِ هستی را احاطه کرده است. این نیرو در تمامِ اشیاء اعم از جماد،نبات و حیوان وجود دارد.حیوان و انسان، پرانا را از طریقِ تنفس جذبِ بدن می کنند.با اینکه پرانا ارتباطِ نزدیکی با هوائی که ما تنفس می کنیم دارد، ولی پرانا، هوا نیست، اگرچه دقیقآ با هوا نزدیکی دارد. پرانا، عنصری است لیطف تر از هوا و میتوان آن را به عنوان انرژی موجود در تمامِ ذرات کهکشان تعریف کرد.

پرانا، جمیعِ انرژی های آشکار در جهانِ خلقت است. همچنین، منشاء تمامِ نیروهای آشکار و نهان موجود در انسانها و طبیعت پیرامون ما می باشد و نیرویی است که در تمامِ سطوحِ هستی وجود دارد.هر چیزی که حرکت می کند و دارای حیات است، صاحبِ پراناست.

پرانا، روحِ حقیقی عمل تنفس است و به واسطهِ تسلط بر فعالیت های تنفسی می توانید کنترل موثری بر تمام عملکردهای مختلف بدن و جریاناتِ عصبی موجود در آن داشته باشید.

قدمتِ پرانا از سایر حواس بیشتر است. زیرا از اولین لحظاتی که نطفهِ یک بچه بسته می شود، پرانا فعالیتِ خود را آغاز می کند.در حالیکه سایرِ حواس مانند شنوائی و بویائی و ... زمانی شروع به فعالیت می کنند که ارگانهای مربوطه مانند گوش و بینی و ... شکل بگیرند.  

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٤
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

پرانا، همانا نیروی حیاتی است که فوق العاده لطیف و ظریف است. بنابراین ارتباطِ تنگاتنگی بین تنفس و پرانا وجود دارد هرچند که این دو، یکی نیستند.

پرانا، انرژی حیاتی موجود در هستی است که مایهِ حیات در کلِ لایه های وجود می باشد. پرانا، یکی از نیروهای عالی در طبیعت است که موجبِ حیات و قوامِ موجوداتِ عالم می باشد. پرانا، قابل توصیف نیست بلکه فقط باید آن را تجربه کرد.

با توجه به نزدیکی تنفس و پرانا، اگر بتوان تنفس را تحت کنترل درآورد، همانا پرانا نیز کنترل خواهد شد. پرانا، عاملِ فعالیت و تکاپوی ذهن است و ذهن، بدونِ پرانا نمی تواند عمل کند. این پراناست که ذهن را به حرکت وامیدارد و نوساناتِ پرانا، افکار را در ذهن ایجاد می کند. پس کنترل پرانا منجر به کنترل ذهن خواهد شد. اگر شما بتوانید تنفس ظاهری خود را کنترل کنید به سادگی قادر خواهید بود، نیروی حیاتی درونی ( پرانا ) را تحت کنترل خود درآورید.

فرآیندی که با تنظیم و تعدیل  تنفس ظاهری، بتوان پرانا را تحت کنترل درآورد،

" پرانایاما " نامیده می شد.

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/۳
comment نظرات ()

پـــرانـــایـــامـــا

پرانایاما از دو کلمهِ پرانا prana به معنایِ انرژی حیاتی و آیاما ayama به معنای توسعه و گسترش، تشکیل شده است و پرانایاما یعنی؛ توسعه و بسطِ انرژی.

پرانا، یکی از عالی ترین قوای پروردگار در هستی است که مایهِ حیات و قوای کل موجودات می شود.

این نیری عالی در هستی، کارگزارِ حیاتِ موجودات و در انسان، امکانِ عمل حواس و قدرت اجرای افعال اندام و نیروی تفکر را فراهم می سازد.

پس " پرانا " مشترک لفظی است میان دو معنای کیهانی و انسانی.

اما " آیاما" به معنای گستردگی و توسعه است.

پس پرانایاما یعنی دم گستری یا توسعهِ انرژی حیاتی.

پرانا را کنترل تنفس توصیف کرده اند.

پرانایاما، چهارمین رکن راجایوگای پتنجلی است و آن به معنای توقف خودبخودی تنفس است. (کوالاکمباکا)

در حالیکه پرانایامای مطرح شده در هاتایوگا، تمرینات تنفسی خاصی است که موجب افزایش پرانا و کنترل آن در انسان شده و مقدمه ای برای رسیدن به پرانایامای پتنجلی است که علم کنترل نیروی حیات یا پرانایاما می باشد. پرانا به معنای نیروی حیاتی و یاما به معنای کنترل است.

در یوگاسوترا (فصل دوم _ سوترای 49) در تعریف پرانایاما آمده است :

" کنترل پرانا یا تعدیل تنفس، عبارتست از توقف دم و بازدم، که خود، پس از استواری و مداومت در وضعیت یا نشستی که آسانا نامیده می شود، حاصل آید."


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢
comment نظرات ()