یوگا

کلبه سلامتی

منشور اخلاقی مربیان یوگا. قسمت دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

٢١. از پرتوجویان، توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

٢٢. رسائی و روانی کلمات و جملاتمان را رعایت نمائیم.

٢٣. خلاقیت در تدریس داشته باشیم.

٢۴. بین پرتوجویان رقابت ایجاد نکنیم.

٢۵. به پرتوجویان توجه و  نگاه یکسان داشته باشیم.

٢۶. با پرتوجویان همدردی کنیم.

٢٧. به پرتوجویان مسئولیت دهیم. دادن اختیار به آنان را از یاد نبریم.

٢٨. در هنگام موعظه و نصیحت، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.

٢٩. پیش از سرزنش، علت کردارهای منفی پرتوجویان را بررسی کنیم.

٣٠. سعی کنیم رفتار و کردار منفی از خود نشان ندهیم چرا که الگوی عمل پرتوجویانیم.

٣١. از خصوصیات فردی، اجتماعی و خانوادگی پرتوجویان درحد ضرورت بی اطلاع نباشیم.

٣٢. به کار خویش ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشیم.

٣٣. مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنیم.

٣۴. بکوشیم تا سوال پرتوجویان را بی جواب نگذاریم.

٣۵. از تجربیات تدریس دیگران استفاده کنیم.

٣۶. شاگردان را نسبت به یادگیری تشنه کنیم.

٣٧. از تُن صدای یکنواخت و ثابت بپرهیزیم.

٣٨. تمرین را کاربردی و تصویرسازی کنیم.

٣٩. از امکانات موجود، بیشترین استفاده را نمائیم.

۴٠. ظاهری آراسته و مرتب داشته باشیم چرا که زیبائی در سادگی ست.


   + ریحانه سادات رسولی ; ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
comment نظرات ()