یوگا

کلبه سلامتی

تعاریف مختلفی از یوگا

قسمت پنجم

یوگا با عصر ما همساز است زیرا سوای عرفانی بودن یا آن جهانی بودن اش، تعلیمی است که سخت ریشه در واقعیت فیزیولوژیک دارد و میتوان آن را با اصطلاحات امروزین فهمید. می دانیم که تجربهِ ما از جهان تماماً مبتنی بر وضع دستگاه عصبی ما است و این نیز به نوبهِ خود زیر نفوذ یک سلسله عوامل ارثی و تغذیه ای و محیطی و مانند اینهاست. اگر دستگاه عصبی شاداب و آسوده باشد، تن مان سالم است و جان ما هشیار و پذیرای آگاهی خواهد بود. در نتیجه، اندیشهِ ما نیرومند و روشن بوده و کارهای ما تجلی اندیشهِ ما است و ارضاء کننده خواهد بود. برعکس، اگر این دستگاه خسته یا زیر فشار باشد، آن وقت دیدگاه ما شاید به علت فعالیت زیاد از حد یا در اثر غذای ناچیز، محدود شود و جان ما تیره و کردارهای ما ناتوان گردد، آنگاه زندگانی ما تو خالی و ناخشنود کننده و شکار و آماج همه گونه منفی بافی خواهد بود.

پایان قسمت پنجم

 

   + ریحانه سادات رسولی ; ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
comment نظرات ()