یوگا

کلبه سلامتی

هدف یوگا

پتنجلی در  تعریف یوگا در فصل اول رساله خویش،می گوید:" یوگا،حذف مراتب ذهنی، نفسانی و عقلانی است.

ابتدا باید دانست ذهن و نفس که ما آنرا در ترجمه این عبارت در مقابل کلمه "چیتا" گذاشته ایم چیست ؟ و این مراتب و تموجات کدام اند. پس مسئله ای که در بدو امر مطرح می گردد دانستن کیفیات و احوال ذهنی و نفسانی است.

واژه "چیتا" در یوگا فقط معنی ذهن را ادا نمی کند بلکه عقل، خودآگاهی و نفس و حواس را نیز دربردارد،به عبارت دیگر مشتمل است بر کلیه ادراکات و به همین جهت آنرا حس باطن نیز می توان گفت."ویاسا" مفسر سوتراهای پتنجلی می گوید:" چیتا به علت حالات سه گانه روشنائی و فعلیت و سکون به سه جوهر یا سه گونا آراسته است.

چیتا به مصداق شعله شمعی است که دائم در تغییر و تبدیل است زیرا تحت تاثیر فعالیت های تصاعدی و نزولی و انبساطی سه جوهر یا سه گونا است.

جوهر ذهن که خاصیتش روشنائی است چون با دو جوهر تحرک و  تاریکی بیامیزد به قصد حکمرانی بر اشیا برمی آید و بدانان علاقه می ورزد. حال اگر جوهر تاریکی چیره شود، ذهن به عدم فضیلت و عدم معرفت و عدم بی تعلقی می گراید و اگر جوهر تحرک بر آن غلبه بیابد، به صفات فضیلت و معرفت و بی علاقگی روی می آورد و اگر از پلیدی جوهر تحرک نیز آزاد گردد در ذات خود قرار می یابد و در این مقام، ذهن به معرفت تفکیکی بین روح و ماده ممتاز می شود و آنرا مقام ابر و میغ فضیلت می گویند و اهل مراقبه و مکاشفه این حالت را پرداخت آخرین بدهی یا به عبارت دیگر معرفت و اشراق می گویند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
comment نظرات ()