یوگا

کلبه سلامتی

یـــوگـــا - نی یمه

د ـ سوادهیایا svadhyaya

تعمق و مطالعه. مطالعهِ خود. و آن مطالعهِ کتب مقدس است که انسان را به سویِ آزادی و نجات راهبر است.

مطالعه ای که به خودشناسی ختم میشود. اشاره به صفاتی ست که از پاکیزگی می آید که در کتابهای مقدس این صفات نوشته شده.

باید کتب مقدس را مطالعه کنی تا بفهمی چگونه با خواندن کتابهای مذهبی طول موجب بیشتر میشود.

یعنی ضمیرناخودآگاه را تبدیل به خودآگاه می کنیم.

چون کتابهای الهی دارای طول موج خاص و بلندی هستند و با خواندن آنها ما میتوانیم طول موجهای خودمان را بالاتر برده و در نهایت کلیدی پیدا کنیم برای یکی کردن ضمیر ناخودآگاه با ضمیر خودآگاه.

شناخت توانائی ها و ضعف های خود یا به عبارتی خودشناسی.

تغییر در اندیشه ها به کمک خلوص در اندیشه به همراه آگاهی.

مطالعه ای که به خودشناسی هدایت کند فرد را.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٢/٢
comment نظرات ()