یوگا

کلبه سلامتی

آســـانـــا

حرکاتِ ورزشی زیادی در بخشِ آساناهای یوگا وجود دارد.

در کتابِ گرندسامهیتا، تعدادِ کلِ این حرکات 84000000 ( هشتاد و چهار میلیون ) ذکر شده است که 84 حرکت به عنوانِ حرکتِ مادر و اصلی و بقیه حرکات منشعب از این 84 حرکت می شوند.

یک فرد با توجه به موقعیتِ خود می باید چند حرکتِ خاص را به طور صحیح هر روز برای حفظِ سلامتی جسمانی و روانی تکرار نماید.

اگردر اجرای برخی از حالاتِ یوگا، بدنِ شما به ارتعاش و لرزش دچار می شود، علتِ آن ممکن است یک یا چند مورد از دلایل زیر باشد:

الف ـ ممکن است عضلاتِ آن بخش از بدن که دچارِ خشکی بیش از حد است و انتظار شما از آن مانندِ سایر قسمت هاست، در نتیجه به آن فشار می آورید.

ب ـ بر اثر ضعفِ اعصابِ عمومی، خاصیت تحریک پذیری آن زیاد است.

ج ـ بر اثر ضعفِ دستگاهِ گردشِ خون و تنفس و ... عضله دچارِ کمبود گلوکز و اکسیژن است.

سعی کنید برنامه روزانه تمرینات به هیچ عنوان ترک نشود و کشش ها و انقباض های حالت های یوگا را در حد شروع یا آستانهِ لرزش، همه روزه انجام دهید، زیرا بر اثرِ تسریعِ جریانِ خون، اکسیژن و غذارسانی به ماهیچه ها بیشتر شده، ظرفیت عضلانی و کارِ آن افزایش می یابد. باید دانست که ایجادِ لرزش همه روزه در اجرایِ حرکات، اعصابِ آن ناحیه را تحریک نموده. هرگاه به آن حالت می روید، بر اثر شرطی شدنِ آن عضو، به طورِ خودکار لرزش غیرارادی شروع می شود.

در حالیکه میتوان با تنظیم و کنترلِ آن و با داشتنِ برنامهِ غذائی معتدل و تقویتِ اعصاب عمومی و داشتنِ فعالیت بدنی روزانه، آن عامل را به حداقل رسانید و تمامِ اعضای بدن را از سلامتی و انرژی حیاتی یکسان برخوردار نمود.


 


 

 


   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٠
comment نظرات ()