یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

یوگیان بوسیلهِ حبس دم و امتداد و استمرار پی در پی دو حرکتِ دم و بازدم از پراکندگی ذهنی جلوگیری می کنند و بدان وحدت می بخشند و به ادراکِ عوالمِ ملکوتی و لاهوتی نائل می آیند.

آدمِ عادی "ناخودآگاهانه" از مرتبهِ بیداری به مرتبهِ خواب، گذر می کند ولی یوگیان پیوستگی و استمرارِ احوال آگاهیِ خویش را در کلیهِ این مراتب و درجاتِ هستی حفظ می کنند و بدینسان "خودآگاهانه" از مرتبه ای به مرتبهِ دیگر سیر می کنند و بالاخره به ادراکِ حقایقِ ادراک ناپذیر نیز ممتاز می گردند.

"زنده به گور شدن" و توقفِ آنان در قعرِ گور برای مدتِ مدید، گواه بر نیروی معجزه آسائی است که از طریقِ حبس دم حاصل می شود.

یکی از خواصِ دیگر حبس دم، تسلطِ کامل بر اعضاء و عضلات باطنی جسم انسان است یعنی اعضائی که "خودکارانه" وظائفِ خویش را انجام میدهند چون ضربانِ قلب و ... .

یوگیان با تسلط بر دم، موفق شدند این اعضاء را نیز تحتِ کنترلِ خویش دربیاورند و کار و وظائفِ آنان را به مددِ ارادهِ خود تنظیم کنند.

میسیون فرانسوی دکتر "بروس" در سال 1936 با انجام دادنِ یک سلسله آزمایشهایی از قبیلِ ضبطِ نبضِ یوگیان و "الکتروکاردیوگرام" ثابت کرد که یوگیان حبس دم و توقفِ ضربان قلب را بدان مرحله ای میرسانند که در طب آنرا آستانهِ مرگ تشخیص داده اند و این آزمایشها معرفِ آن است که احوالِ افسانه ای یوگیان فقط خیالبافی و شعبده بازی نیست بلکه یک پدیده "فیزیولوژیکی" اصیل و واقعی است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٦
comment نظرات ()