یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

چرا یوگا حبس دم را میخواهد انجام دهد ؟

منظورش چیست ؟

یکی پرانا، دیگری خوابِ عمیق می خواهد ایجاد کند که در بیداری به کاوزال بادی رفت.

دکتر بروس فرانسوی در سال 1936 با یک سری آزمایشات روی پرانا و حبس دم بوسیلهِ الکتروکاردیوگرام ثابت کرد که احوالِ یوگی ها شعبده بازی نیست بلکه یک پدیدهِ فیزیولوژیکی اصیل است که یوگی ها در آستانهِ مرگ قرار می گیرند که حقیقت های ماورائی را درک کنند.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٧:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢۳
comment نظرات ()