یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

مرکزِ تنظیم کننده ضربانِ قلب و تنفس در زیرِ مخچه ( بصل النخاع ) قرار دارد. هنگامیکه بازدهِ تنفس ها پائین است، اکسیژن کافی به خون نمی رسد و بصل النخاع به طورِ خودکار، کارِ دستگاه تنفسی را بالا میبرد تا کمبود اکسیژن تامین شود، زیرا مراکز تنظیم کننده و حافظهِ حیات در مغز، در هر صورت میخواهند گرمایِ طبیعی 37 درجهِ بدن را به طور ثابت حفظ کنند. در این حالت، جهتِ تأمینِ این کمبود، تعدادِ تنفس در هر دقیقه بالاتر از میزانِ عادیِ آن می شود و چون کارِ دستگاه تنفس و قلب بهم مربوط است، تعدادِ ضربانِ قلب نیز افزایش پیدا می کند، زیرا جریانِ خون حاملِ اکسیژنِ اندک، باید سریعتر به بافت های بدن برسد و سرعت در رسیدنِ اکسیژن این کمبود را جبران می کند. بنابراین مانع از نقصان پیدا کردن حرارتِ کوره زندگی می شود. در این حالت دستگاه تنفس و قلب در تمامِ لحظات حتی در مواقع استراحت، کارِ سنگین و غیر طبیعی دارند.

اینگونه افراد همیشه دارایِ تنفس های ناهنجار و تند و ضربانِ قلب بالا هستند و طبیعی است که اعصاب و ذهن ناآرام و عمر کوتاه پی آمد آن می باشد.

نقطهِ مقابل این حالت هنگامی است که شش ها در یک تنفس اکسیژن کافی جذب کرده، آن را به جریانِ خون می فرستند. در این حالت بر اثرِ ازدیادِ اکسیژن، مرکزِ تنظیم کننده یعنی بصل النخاع برای ثابت نگاه داشتنِ حرارتِ طبیعی بدن، دستورِ کاهش فعالیت را به دستگاه تنفس می دهد و در چنین بدنی چون تنفس ها دارای بازده زیاد هستند و خودبخود  در هر تنفس مقدارِ زیادی اکسیژن واردِ خون می شود، تعدادِ تنفس کاهش پیدا می کند، در نتیجه تعدادِ ضربانِ قلب، پائین تر از حدِ معمول آن می آید زیرا بر اثرِ رسیدنِ اکسیژن کافی به تمامی یاخته ها، نیازی به سرعت بخشیدن مضاعف به جریان خون توسطِ کارِ اضافی قلب نمی باشد. به همین دلیل ضربانِ قلب ورزشکاران معمولأ حدود 50 تا 65 است.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۸/۳٠
comment نظرات ()