یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

3. پرانایاما pranayama :

پرانا، باعثِ برقراری تعادل در بدن است و از طریقِ وضعیت های بدنی، ساختارِ بدنی را کنترل می کند اما تمرین آنها باید تحتِ نظارت و تعلیم پرتوبخش باشد.

منظور از پرانایاما توسعه و گسترش پراناست. در این مرحله، یوگی وارد حالتِ حبس دم خود به خودی می شود و تغییرات کلی در انرژی های او پیش می آید. تغییر جریانِ وایوها در این مرحله باعثِ به جریان افتادنِ استعداد و نیرویی خفته در یوگی می شود که در قدمهای بعدی مورد نیازِ اوست.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٩/۸
comment نظرات ()