یوگا

کلبه سلامتی

پـــرانـــایـــامـــا

تغییراتی که در وایوها صورت می گیرد و منجر به تجلی و فعلیت پاراشاکتی می شود را میتوان با مثالی روشن ساخت.

پنج وایوی اصلی وجود دارد که از آن میان " پرانا " و " آپانا " اهیمت ویژه دارند.

آپانا، نمادی از انرژی مثبت و مردانه و پرانا، نمادی از انرژی منفی و زنانه است.

حال آپانا را همچون ابر بارانی و پرانا را زمین تصور کنید. چون بارِ مثبت در ابر بارانی افزوده شود ، بار منفی در سطحِ زمین در برابرِ بارِ مثبتِ ابر افزایش می یابد و این بارِ اضافی توسط یک صاعقه به زمین پرانا منتقل می شود و این همان جریان " اودانا " است، که انرژی برانگیخته شده را وارد کانالی موسوم به " سوشومنا " sushumna می کند.  انفجارِ این صاعقه باعثِ بیداری انرژی کندالینی kundalini می شود، حوزهِ لطیفِ انرژی " سامانا " افزایش می یابد و سرانجام مَقَری برای انرژی کندالینی پدیدار خواهد شد. این انرژی برانگیخته شده امکانات جدیدی را بر روی یوگی می گشاید. ولی سالک جدی یوگا از این امکانات صرفنظر کرده و به ادامهِ سلوکِ خود می پردازد. گسترش و توسعهِ حوزهِ سامانا و استقرار این نیرو در این ناحیه، علتِ نامگذاری این مرحله به پرانایاما یعنی گسترش پراناست.

   + ریحانه سادات رسولی ; ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٩/٩
comment نظرات ()