روشهای مختلف یوگا - قسمت چهارم

کارما، اصطلاحی سانسکریت است که معنی آن،کار یا عمل می باشد.

در واقع  هر عمل مادی یا معنوی یک کارماست.

به عنوان مثال، تفکر یک کارمای معنوی ست. در مجموع کلیه فعالیت های انسان در زندگی کارما را تشکیل میدهند. اما کارما، تنها به معنی کار یا عمل نیست بلکه نتیجه کار یا عمل نیز می باشد. به این معنی که نیرویی نهفته در کارما وجود دارد که آدریشتاadrishta  نامیده میشود و برای هر شخصی متفاوت است. به گونه ای که نتیجه ی هر عملی را بخش جدائی ناپذیر از آن عمل می سازد.

لرد کریشنا می گوید : " وظیفه ی انسان این است که در این جهان پیوسته اعمالی را انجام دهد، اما نباید انتظاری از نتیجه ی آن داشته باشد."

و این محور اصلی تعالیم گیتاست که می گوید :" نباید به اعمال وابستگی وجود داشته باشد. دیگر موارد کارما اعمال روزمره مانند استراحت کردن،خوردن،حمام گرفتن،خوابیدن و نظایر آن می باشد. کارهای فکری و نیز دوست داشتن ها یا تنفرها نیز کارما به شمار می روند. 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید