تفاوت یوگا با سایر ورزش ها

۵. حدود ٨۴٠٠٠٠٠ حرکت در یوگا وجود دارد که تمامی آنها با ملاحظات خاص و برحسب اصول آناتومیکی و فیزیولوژیکی بدن طراحی گردیده اند. این حرکات با آرامش، تآنی و انعطاف دادن مناسب و ایجاد مقاومت در ارگان های مختلف بدن انجام می شود. این کثرت حرکات در هیچ ورزشی تاکنون دیده نشده است.

۶. آگاهی و دانش بر کارکردهای ارتوپدیک، عضلانی و فیزیولوژی در هنگام انجام حرکات یوگا مطرح است و وقتی انسان با آرامش و تآنی و طبق اصول حرکات را انجام میدهد این فرصت درک را می یابد.

٧. در یوگا صرفاً تعلیم و تربیت و سالم سازی و تناسب جسمانی مطرح نیست بلکه هدف، نهایتاً انسان سازی و تسلط بر نفس و رسیدن به یک آرامش و احساس آزادگی و تعادل و توازن در بدن و ذهن است.

٨. حرکات یوگا طوری طراحی گردیده است که در پایان تمرینات فرد احساس خستگی نمی کند، بلکه احساس راحتی و شادابی خواهد داشت.

٩. انجام حرکات یوگا در هر سنی و تقریباً با هر شرایط بدنی امکانپذیر است. غیر از افراد کم توان ذهنی

١٠. در یوگا رقابت و قهرمانی و تفوق یافتن بر دیگری مطرح نیست، بلکه تسلط بر پرخاشگری و عدم  خشونت و ارتباطات دوستانه در ضمن تمام اهداف مربوط به سالم سازی تن و روان مطرح می باشد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید