مهارت حل مسئله

وجود مشکلات کوچک و بزرگ در زندگی، عادی است و همه مردم خواه، ناخواه در طول زندگی با مشکلات مختلفی روبرو میشوند. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس ایجاد میکنند که به فساد اجتماعی منجر میشود.

اما آنچه مهم است این که بدانیم :

قبل از هر اقدامی خود را آرام کنیم و با مهربانی با خود صحبت کنیم و سپس مراحل چهارگانه حل مسئله را اجرا نمائیم:

مرحله اول - مشکل چیست ؟

سعی کنیم مشکل خود را به صورت کاملاً واضح و روشن مشخص کنیم. مثلاً به دو صورت مسئله زیر دقت کنید :

"من آدم بدبختی هستم" . "من فقط کارم را از دست دادهام"

یقیناً شکل دو مسئله، بهتر حل خواهد شد.

مرحله دوم - در نظر گرفتن راه حلهای مختلف حل مسئله:

باید خوب فکر کرده و سعی کنیم راه حلهای بیشتر و زیادتری پیدا کنیم، هر راه حلی چه خوب و چه بد، چه سخت و چه آسان.

مرحله سوم- ارزیابی راه حلها:

حالا که تعداد زیادی راه حل داریم، کدامیک را باید انتخاب کنیم و بهترین راه حل چیست؟ از کجا میفهمیم که کدام راه حل از همه بهتر است:

- تعیین مزایای راه حل

- تعیین معایب راه حل

- نقش اطلاعاتی که برای ارزیابی راه حل دیگری نیاز داریم

مرحله چهارم - انتخاب راه حل و برنامهریزی برای اجرای راه حل:

- راه حلهای مختلف را با هم مقایسه کنید.

- نتیجه و پیامدهای هر راه حل را پیش بینی نمائید.

- روی هر راه حل تمرکز کنید و آن را در تخیل خود امتحان کنید. راه حلی را که پیامدهای خوب و مثبت بیشتر و پیامدهای منفی کمتر داشته باشد، انتخاب کنید.

باید به خاطر داشته باشیم که راه حل مثبت و خوب راه حلی است که به خود و یا دیگران صدمه نمیزند.

/ 0 نظر / 2 بازدید