مراقبه روز دوم

غذا خوردن در محیطی آرام و ساکت

محیطی آرام، موزون و به دور از تنش، بحث و درگیری را برای غذا خوردن انتخاب کنید و سعی کنید از تناول غذا در اماکن شلوغ و پر سر و صدا خودداری کنید.

لبخند زدن و تبسم به دیگران

زمانیکه دیگران غمگین و ناراحت هستند به آنها دلداری دهید.

درخشندگی یک شمع زمانیکه در اتاقی با دیوارهای سفید روشن شود چندین برابر خواهد شد. به همین ترتیب نیز شادمانی ما زمانیکه با لبخند سایرین حمایت شود درخشندهتر خواهد شد.

تلاش کنید تا به قدرت و نیروی خودتان متکی باشید و کمتر به قدرت و بنبه دیگران اتکا کنید.

استعدادها و پتانسیلهای درونی خود را رشد دهید و درعینحال نسبت به موفقیتهای دیگران غبطه نخورید.

به جای اتکا به زور بازو و قدرت بدنی خود، به نیروی فکر و خلاقیت ذهن خود متکی باشید.

نشاط و شادمانی در لحظه حال

شادبودن در زندگی، خرسندی و شادکامی را برایمان به ارمغان می آورد. شاد بودن در لحظه و زمان حال، بهترین تعریف خوشبختی است.

تا روزی دیگر و مراقبه پویائی دیگر، شما را به آگاهی مطلق می سپاریم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیر

پس چرا گرجيف کتاب هايش را در رستوران مينوشت؟ يوگا را ميشناسي؟ واقعاً؟