ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

"میرسئا الیاد" محقق روحانی وجه مشابهت یوگا و روانکاوی را نمایان ساخته و به اختلافات آنان نیز اشاره کرده است.

وی می گوید :"برخلاف روانکاوی جدید،یوگا در "ضمیرناخودآگاه" دایره پیوستگی وجدان ناخودآگاه و وجدان خودآگاه را آشکار می سازد.

برای یوگا ضمیر ناخودآگاه، هم منشاء و هم محمل کلیه اعمال و حرکات و نیت های خودخواهانه ای است که به علت اشتیاق به ثمر گرفتن و تمایل به ارضاء و اشباع خواسته های خود،بوجود آمده است و هر آنچه که به فعل می گراید یا صورتی می پذیرد، از ضمیر ناخودآگاه پدید می آید و بدان باز می گردد.

فرق دیگری که بین یوگا و روانکاوی هست، این است که برخلاف روانکاوی، یوگا معتقد است که ضمیر ناخودآگاه را میتوان به واسطه نیروی ریاضت مهار کرد و حتی بر آن چیره شد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید