منشور اخلاقی مربیان یوگا 1

بسم الله الرحمن الرحیم

١. با توکل بر خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.

٢. اخلاص در عمل و تدریس را رعایت کنیم.

٣. زمان هر کلاس را در نظر داشته باشیم.

۴. وقت کلاس را به مطالب بیهوده نگذرانیم.

۵. سعی کنیم ساعت کلاس را بدون دلیل منطقی تغییر ندهیم.

۶. به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی را حفظ کنیم.

٧. احساسات و عواطف پرتوجویان را جریحهدار نکنیم. به یاد داشته باشیم که قلب پرتوجوی تحقیر شده، بمبی است که فردا، منفجر خواهد شد.

٨. فضای عاطفی در کلاس ایجاد کنیم.

٩. سِعهِصدر در شنیدن عقایدِ دیگران داشته باشیم.

١٠. از فضل فروشی و مقایسه خود با دیگران بپرهیزیم.

١١. وفای به عهد، خوشقولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.

١٢. از قضاوت ناصحیح در مورد پرتوجویان بپرهیزیم.

١٣. هرگز پرتوجویان خاطی را مجبور به عذرخواهی از خود نکنیم.

١۴. اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

١۵. از علماء، بزرگان و اساتید با احترام نام ببریم.

١۶. از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

١٧. رازدار و محرم اسرار پرتوجویان باشیم.

١٨. عذرخواهی پرتوجویان را  بپذیریم.

١٩. از تعصب بیجا بپرهیزیم.

٢٠. تکیه کلام نداشته باشیم.


/ 0 نظر / 2 بازدید