مراقبه روز نهم ماه

عشق ورزیدن به دیگران

دیگران را دوست بدارید و به آنان عشق بورزید ولی عشقِ بدون غرض، بدون چشمداشت و بدون وابستگی. عشق همراه وابستگی یعنی عشق ورزیدن به خاطر خود! این نوع عشق انتظارات و توقعات زیادی را برای انسان بوجود میآورد در حالیکه عشق بدون چشمداشت، روح و جسم شما را به سوی توازن کامل پیش میبرد.

عشق خالص باعث رشد و تعالی میشود در حالیکه حقارت عشق ناخالص و خودخواهانه ریشههای عشق واقعی را با مهربانی ریاکارانه اش از بیخ و بن میکند.( عرفا عشق خالص و واقعی را عشق بدون قید و شرط، بدون مالکیت، بدون چشمداشت و بدون غرض و منت می دانند. عاشق واقعی در برابر معشوق از خود میگذرد. خود را فراموش کرده و در معشوق مستهلک میگردد. سه مشخصه بازر عشق خالص عبارتست از :

١. پویائی و افزایش گرمای روزافزون آن عشق

٢. حذف منیت و فردیت عاشق

٣. ایجاد سرور و شعف فراوان در قلب عاشق

در عشق ورزیدن پیشقدم بودن

شادمانی به سمت کسانی میآید که به دیگران عشق میورزند نه به سمت کسانیکه میخواهند تنها خودشان مورد محبت و محبوب دیگران باشند.

خورشید برای پخش نور و گرمای خود به استحقاق و شایستگی دریافت کنندگان انرژیاش توجهی ندارد، شما نیز همانند خورشید بخشنده باشید.

هنگامیکه کلمات طعنهآمیز و نیشدار را با سخنان خود همراه می کنید، درست مانند آن است که غذای خوشمزهای را آنقدر نمک و فلفل زده باشید که طعم آن را خراب کنید.

این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که : سخنان بدون اندیشه و عجولانه، بنیان بسیاری از دوستیها را خراب و متزلزل میکند. برعکس سخنان محبتآمیز، دوستیها را عمیقتر مینماید.

سعی کنید خودتان را زیاد نگیرید و تا حد امکان متواضع باشید. خود را قدرت مطلق ندانید. با یک نگاه اجمالی به اطراف خود، خیلی سریع متوجه خواهید شد که عالم هستی آنقدر عظیم و وسیع است که شما در برابر آن عددی به حسای نمیآئید. پس برای آنکه بتوانید از این انرژی لایزال بهرهمند شوید، باید با جریان آفرینش و پدیده خلقت همراه شوید و با آن حرکت کنید. باور کنید که جهان هستی بسیار عظیمتر و وسیع تر از جثه کوچک شماست. پس برای آنکه بتوانید از این نیرو بهرهمند شوید، باید خودتان را به آن متصل کنید.

ایجاد تنوع در زندگی

تنها بر اساس آنچه که مشاوران اقتصادی در مورد امور مالی میگویند، سرمایهگذاری نکنید، بلکه بیشتر روی استعداد،‌ انرژی و توانائیهای درونی خود سرمایهگذاری کنید تا از شکوفائی سرمایههای درونیتان لذت ببرید.

همیشه تلاش کنید که بذر عقاید تازه، علاقههای نو، روابط جدید و سالم را برای تجربه لذت از زندگی در خود بکارید.

/ 0 نظر / 3 بازدید