یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

عنصر دیگری که در معجزه طناب مشهود است، پرواز معجزه آسا و اوج گرفتن در آسمان است

مراد از پرواز مجازی، سیر در مراتب هستی و گریز از مرتبه و درجه انسانیت است.

در " ریگ ودا" ستون قربانی که بدان "یوپا" می گویند، اشاره به همان درخت جهانی ای است که در ناف زمین قرار یافته است و در " بهاگاوادگیتا " نیز از آن سخن به میان آمد.

قربانی از طریق این ستون، مراتب و درجات هستی را طی می کند و به بارگاه خدایان می رسد.

این تمثیل در کیش بودائی،خاصه در نحوه پیدایش بودا هم عنوان شده است. بودا به مجرد اینکه پا به عرصه وجود نهاد هفت گام برداشت و پای بر نوک عالم نهاد.

شمن ها هم در عروج خود به نه طبقه آسمان از موانع و خان های گوناگون عبور می کرده اند و در هر یک از این طبقات با خدایان و اهریمنان خاصی روبرو می شده اند، در طبقه نهم شمن، هستی مطلق را که بدان به زبان آلتائی " بی اولگان " می گویند مشاهده می کرده است.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید