طبقه بندی انسان ها

طبقه بندی انسان ها در هند :

1. سودراها : کسانی که قادرند از طریق کار جسمانی به اجتماع خدمت کنند.

2. وایسیاها : کسانی که از طریق مهارتهای ذهنی، حرف، کشاورزی، بازرگانی، خرید و فروش و تجارت خدمت می کنند.

3. کشاتریاها : قانونگذاران، جنگجویان و کسانی که دارای قابلیت های اداری و اجرائی هستند.

4. برهمن : کسانی که دارای سرشتی تعمق گر و روحانی هستند.

قرار گرفتن در هر یک از این چهار طبقه به خانواده بستگی ندارد، بلکه مطابق با توانائی های طبیعی او می باشد که توسط اهدافی که در زندگی دنبال می کند تعیین می شود.

این اهداف عبارتند از :

1. کاما : میل و زندگی ای که بر پایه حس ها قرار گرفته است ( طبقه سوادراها )

2. آرتا : میل و زندگی ای که بر پایه کسب ارضاء و در عین حال هدایت حواس قرار گفته است. ( طبقه وایسیاها )

3. دارما : نظم خویش، زندگی توأم با مسئولیت و عمل صحیح. ( طبقه کشاترایا )

4. موکشا : رهائی، زندگی معنوی و تعالیم دنیوی. ( طبقه برهمن )

که این چهار طبقه توسط :

الف ـ بدن     ب ـ ذهن    ج ـ نیروی اراده    د ـ روح         به جامعه خدمت می کند.

این چهار طبقه با گوناها در ارتباطند :

1. تمس یا جهل    2. تمس ـ رجس یا آمیزه جهل و فعالیت    3. رجس ـ ستوه یا آمیزه عمل درست و اشراق    4. ستوه یا اشراق

/ 0 نظر / 16 بازدید