مراقبه روز بیست و یکم

درگیر نشدن با مسائل پیچیده و بغرنج

بر مشغولیات و گرفتاریهای پیچیدهای که آگاهی و هشیاری شما را تیره و تار میکنند غلبه کنید.

وابستگی خود را به مسائل جزئی و پیشپاافتاده را کمتر کنید.

مقررات و قوانین غیراصولی و غیرعلمی رژیم غذائیتان را کمتر کنید. از هوسهای خود بکاهید در  عوض، آگاهی و شعور خود را رشد دهید. آزادی درونی کسب کنید و در پناه آن زندگی لذتبخش و سالمی را تجربه کنید.

با اشتیاق کار کردن

با اشتیاق و لذت به اموری که نیاز دارید انجام گیرد، بپردازید. اگر شما با حداکثر ذوق و شوق به امور مورد نظر خود بپردازید، حداکثر شادمانی و بازده، عاید شما خواهد شد.

همیشه به خاطر داشته باشید که زیبائیهای واقعی از درون انسانها سرچشمه میگیرند.

زیبائیهای واقعی از صفای دل، افکار و اندیشههای مثبت شادیآفرین و فضیلتهای انسانی تراوش میکند.

به یاد داشته باشید که هر سنی، زیبائیها ،جاذبه ها و خصوصیات ذاتی و طبیعی خود را دارد.

این خطای بزرگی است که در هر سنی حتی در کهنسالی اشخاص بخواهند ادای جوانها را درآورند. این در واقع نادیده گرفتن واقعی زیبائیهای همان دوران از زندگی است.

پر تلاش و جدی باشید.

به یاد داشته باشید که هرچه قله کوه رفیعتر باشد،برای فتح آن تلاش و جدیت بیشتر لازم است.

انسانهای ضعیف النفس و بزدل چهره زیبای موفقت را نخواهند دید، زیرا پیروزی تنها متعلق به کسانی است که تا تحقق آرمانها و اهدافشان آرام و قرار نمیگیرند.

/ 0 نظر / 2 بازدید