مختصری در خصوص زندگینامه سوامی ویشنودواناندا ـ‌ قسمت پنجم

چهارمین اشرام شیواناندا در وودبورن نیویورک قرار دارد که به راحتی میتوان با اتومبیل از نیویورک به آنجا رفت. منظره آن بهخاطر وجود مزارع سرسبز و انبوه و پوشش گیاهی و جانوری طبیعی و دستنخورده منظرهای بینظیر است. این پناهگاه آرامشبخش به مساحت ٧٧ هکتار در کوههای کتاسکیل مکانیست واقعاً ساکت برای فرار از روند سریع و فشارهای عصبی زندگی مدرن. سوامی جی با این امید که روزی یک جامعه بشری در این اشرام شکل بگیرد، عدهای گردهم آیند، باهم زندگی کنند و خانوادههایشان را در محیطی مطابق با اصول یوگا رشد و پرورش دهند، این اشرام را "جامعه مزارع شیواناندا یوگا" نام نهاد.

در فوریه ١٩٧٨، سوامی جی اشرام دهاوانتهاری ودانتا شیواناندا یوگا را در نیردام در نزدیکی تیرووانانتها پورام ، جنوب هندوستان افتتاح کرد. این اشرام در میان ده هکتار از زیبائیهای منطقه حاره در دامنههای ساکت کوههای ساهیدری جای گرفته است.

زیبائی طبیعی دریاچه و محیط آرامشبخش این منطقه ذهن بشر را به حوزههای والاتر سوق میدهد و این اشرام را به مکانی ایدهآل برای تمرین یوگا و مراقبه تبدیل میکند. این اشرام نمایانگر اولین قدم به سوی تحقق رویای سوامی جی است.

وی آرزو داشت آموزشهای کهن یوگا را در سرزمین مادری یوگا یعنی هندوستان بار دگر زنده کند.


/ 0 نظر / 2 بازدید