مراقبه روز یازدهم ماه

تمرین رضایتمندی

در جائیکه عدهای تنها کارشان ابراز مخالفت و تنها تکیه کلامشان "نه" و "شاید" و "باید" و "اما" گفتن است بایستی "بلی" گفتن را بیاموزید و خود را به انسانی مثبت تبدیل کنند.(١٢شخصیت افراد: ایفاگر. انتقادگر. آدم خوب. فداکار. متظاهر. نمایشی. عصبانی. خجالتی. لاف زدن. حق به جانب)

شاد بودن

منتظر نباشید که چیزی یا کسی موجبات شادمانی شما را فراهم کند. شادمانی مانند چشمهای در اعماق زمین است که ابتدا باید آن را بیابید، سپس برای رسیدن به آن، زمین را حفر کنید تا راه فوران چشمه گشوده شود. به همین ترتیب باید شادمانی که جایگاهش در اعماق وجود شماست را شناسائی کنید تا به مواهب آن دست یابید.

حکیم بزرگی چنین می گوید:" پر برکت بودن یک کانال آب به این خاطر است که اجازه می دهد آب از درونش عبور نماید." پس شما نیز معبری برای گسترش نیکیها و انتقال آنها به دیگران باشید. در این صورت است که غنای شما صد چندان خواهد شد.

سعی کنید در ارتباطات خود منطقی عمل کنید. در هر شرایطی باید از شنیدن عقاید و نظرات دیگران استقبال نمائید.

هر ایدهای را تنها به دلیل احتمال منطقی نبودن، از خود نرانید، بلکه همواره شنونده آراء و عقاید سایرین باشید و با اِشراف همه جانبه بر امور، تصمیم نهائی و قطعیتان را بگیرید.

این توهم را که موجود محدودی هستید درهم شکنید

ذهن خود را در قالب و چارچوبهای تنگ و تاریک به اسارت نکشید. قله های رفیع موفقیت که بارها و بارها توسط دیگران فتح شدهاند دوباره نیز میتوانند توسط شما یا اشخاص دیگر فتح شوند.

برای کامیابی در این راه باید تلاش کنید تا بر روی انرژی و توانائیهای خود متمرکز شوید.

/ 0 نظر / 2 بازدید