ضمیر ناخودآگاه و تاثرات ذهنی

الف ـ پنج منشاء تموجات ذهنی

پتنجلی پس از تجزیه و تحلیل ساخت روانی انسان به این نتیجه میرسد که منشاء و منبع تموجات ذهنی که پنج قسم فعالیت دارد،عبارت است از نادانی ، خودآگاهی یا احساس انیت ، شهوت ، تنفر و حالت بیزاری و دلبستگی به حیات.

این پنج منشاء تموجات ذهنی ، ایجاد رنج و مشقت می کند و اصولاً میوه های رنج ‌آلود و زهرآلود می پروراند که دمی از گزند آنان نمی آسائیم.

غرض از پنج منشاء رنج،همان پنج شناخت مغلوط است و اینان چون به تحرک درآیند ، فعالیت متضاد سه جوهر را تحکیم می کنند و تغییر و تبدیل برقرار می سازند و جریان علت و معلول را بوجود می آورند و خود مبدل به رشته ارتباط متقابل این علت و معلول می گردند و موجب تثمیر تاثرات کردار پیشین می شوند.

منبع و منشاء وجودی این مراکز رنج آلود مراتب ذهنی، نادانی است.

پتنجلی می گوید که این پنج منشاء مراتب ذهنی، مظاهر پنجگانه خود نادانی است و این نادانی است که به صورت پنج شناخت مغلوط یعنی نادانی و خودآگاهی  و حرص و تنفر و دلبستگی، ظاهر می شود.

نادانی تجربی، هنگامی باطل می شود که شناخت درست بوجود آید. حال آنکه نادانی جهانی یا نادانی فطری هنگامی باطل می گردد که به معرفت تفکیکی بین روح و ماده نائل بیائیم و روح را سوای دگرگونی های ماده بدانیم.

این پنج منشاء شامل کلیه تموجات ذهنی است که سه جوهر ( گونا ) تصاعدی و انبساطی و نزولی را بکار می بندند و تغییر و تبدیل اشیاء را پدید می آورند و سلسله علت و معلول را برقرار می سازند و موجب شکوفائی تاثرات ذهنی می شوند و اصولاً فقط با انهدام کامل آنان است که یوگی آرامش باطن و صفای درون می یابد.


/ 0 نظر / 20 بازدید