روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت پنجم

3- پرانایاما :

در طی اجرای این دسته از فنون که بر اساس نحوه،سرعت،تنظیم مناسب سه جریان(دم، بازدم و حبس ) و چگونگی تنفس پایه ریزی شده اند؛ انرژی بیشتری در یوگی آزاد می شود.

در مراحل پیشرفتهِ تمرین، بدن یوگی لاغر شده، چشم ها فروغ بیشتری پیدا کرده و قدرت نفوذ افزایش می یابد.

تعداد فنون تنفسی بسیار است و هر کدام مراحل فراوانی را شامل می شوند.

یوگی در این مرحله، از هشیاری تخصص یافتهِ خود جهت تدبیر و کنترل جریانات انرژی بهره خواهد برد.

در مرحلهِ آساناها، آگاهی فقط متوجه جریانات طبیعی انرژی بخصوص در خلال آساناها بود ولی در این مرحله،یوگی می آموزد که انرژی ظریف پرانیک را شخصاً کنترل کند و آن را تا حدی که توان دارد، افزایش دهد.


/ 0 نظر / 16 بازدید