یـــــامـــــا - قسمت دوم

یاما بسیار مهم است.

اینها قوانین و حالاتی کاملاً درونی و فطری هستند ولی در کل، این مجموعه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا ما می توانیم انعکاس این قوانین درونی را در حیاتِ اجتماعی خود به وضوح ملاحظه کرد و از اجرای کامل آنها اطمینان حاصل کنیم. به همین دلیل تحلیل و بررسی این قوانین از قوانین و مقامات بعدی ساده تر می باشد. مقامات بعدی،هرچه جلوتر رویم، انتزاعی تر و شخصی تر می شوند. برای نزدیکی به روحیهِ ساتویک و تجلی چنین صفات والائی در ما، لازم است در پرتو تعالیم "گورو" یا پیرِ یوگا، علت و ریشهِ هر کدام از معایب و کجروی های خود را درک کنیم.

اصولاً علت آزار و اذیت ها چیست ؟

علت دروغگوئی و نادرستی ها چیست ؟

علت شهوات و وابستگی ها چیست ؟

در اندیشه و فلسفهِ معنوی یوگا، ریشهِ این کجروی ها "جهل" معرفی شده است.

جهل و عدم تمییز " خودِ حقیقی " از " خودِ خیالی ".

هر کدام از ما بر پایهِ تربیت اجتماعی و محدودیت های اندیشهِ خود، سایه ای مجهول از حقیقتِ هویتِ خود را به عنوان خودِ حقیقی خویش تصور کرده و سعی در حفظ و نگهداری آن داریم.

آنچه در یوگا به عنوان " عزت نفس " می شناسیم، در واقع حفظ طراوت روح و امکان استماع نداهای فطری از سوی خودِ حقیقی و عمل به آن است.ولی از آنجا که خودِ خیالی بر اَریکهِ " خودِ حقیقی " تکیه زده " عزت نفس " جایِ خود را به " خودِ بزرگ بین " و  " منیت " داده است.

/ 0 نظر / 18 بازدید