یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

این چهار درجه ذکر که حکیم بزرگوار آورده است با بعضی از آداب "یوگا" قابل مقایسه است ولی نه قابل تطبیق.

درجه دوم آن، قابل مقایسه با روش تمرکز نیروی ذهنی به نقطه واحد مکتب پتنجلی است که آن را "اکاگراتا" می گویند.این نقطه واحد امکان دارد قلب انسان باشد. یوگی با متمرکز ساختن ذهن در آن، تموجات ذهنی را خاموش می کند و جریان یکپارچه تفکر را معطوف به آن می سازد. در آغاز این تمرین، ذهن هنوز متمکن نشده و  قرار نیافته است.

درجه سیم، غزالی را که قرار ذکر در دل ذاکر است میتوان با مرتبه تجرد از دنیای محسوسات یوگیان سنجید،یعنی مقامی که در آن ذهن مجرد می شود و دریچه های حواس مسدود می گردند و ذهن فقط متوجه یک نکته است و تشتت های ذهنی تا حدی خاموش شده است.

درجه چهارم غزالی که مقام فنا و نیستی است قابل مقایسه با سه درجه آخر یوگا است که آن را بالاتفاق "سامیاما" می گویند و عبارت است از تمرکز نیروی معنوی، مراقبه و مقام وصال یا فنافی الله .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید