مختصری در خصوص زندگینامه سوامی ویشنودواناندا ـ قسمت ششم

اشرام کوچک اما بسیار زیبای دیگری در هیمالیا احداث شده است. این اشرام که با نام " شیواناندا کوتیر " نامیده میشود، در نتالا درست بیرون از اوتارکاشی قرار گرفته است. شیواناندا کوتیر در ساحل رودخانه گنگ جای گرفته است و قرار بر این بود که این اشرا به محل اجرای جالاسامادی سوامی جی تبدیل شود.

سوامی ویشنودواناندا به طور خستگیناپذیری سعی میکرد تا در افرادی که نزد او میآمدند، درکی قوی و عملی در مورد یوگا و ودانتا به وجود بیاورد. شاگردان او، به تعداد بیشماری شهر و کشور سفر کرده اند تا این حقایق کهن را برای مردم دیگر نیز زنده کنند. سوامی جی تئوریای از یوگا را به شاگردان خود میآموخت که هدف آن کار بر روی تمام ابعاد شخصیت افراد بود.


/ 0 نظر / 2 بازدید