یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

وسایل دیگری که شمن ها برای بدست آوردن حالات وجد و سماع بکار می بسته اند، استعمانل مواد مخدر بوده است مانند حشیش و تریاک. این انگیزه تصنعی جهت بدست آوردن حالات عرفانی بین فرقه اسماعیلیه نیز متداول بوده است و پتنجلی هم به برخی از گیاه های سکرآور که وسیله ای برای کسب نیروهای فوق العاده است اشاره میکند.

به نظر پتنجلی هیچگاه نمیتوان از این طریق به مقام آزادی و فنا رسید.

نتیجه ای که میتوان از این ملاحظات گرفت این است که هدف واقعی شمن ها دست یافتن به حالت بی خودی و حتی سکر و نیروهای سحرانگیز است،اما هدف یوگا رستگاری است و بدان فقط از طریق " سامادی" یعنی "اندر خودشدن"  ( که منظور استغراق در راز درون یا بحر وجود است و بدین مقام ممتاز نمیتوان رسید مگر به کمک اعضای هشتگاه یوگا ) میتوان رسید و نه بوسیله از "خود بدر شدن" ( که حالت بی خودی و وجد و سماع است ) این مقام ممتاز "یوگا" فنا فی الذات و آزادی مطلق روح است، در حالیکه شمنیسم به مقاماتی چند اکتفا می کند و لااقل در صورت منحط کنونی خود بیشتر متمایل به کسب نیروهای خارق العاده است.

به نظر پتنجلی این نیروها یا کرامات فقط معیار و اندازه پیشرفت معنوی ای است  که مرید در راه تکامل روحانی خود بدست می آورد و به خودی خود هدف نمی تواند شد بلکه وسیله ای برای رسیدن به فرزانگی است.

به قول "الیاد" صفت مشترک شمنیسم و "یوگا" در این است که هر دو می خواهند از زمان تاریخی بگریزند و به حیات جاودانی یعنی آن حیات بهشتی که ورای زمان و مکان است دست یابند.

برای شمن این گریز از زمان ، نوعی "حال" است نه مقام یعنی موقتی است و تا آن هنگام ادامه دارد که شمن در حالت وجد و سماع است حال آنکه "یوگا" بدین حال، بقا می بخشد و یوگی دیگر در قید حیات خاکی نیست و بقای سرمدی یافته است.

مکتب "یوگا" نه شمنیسم است و نه سحر و جادو ولی برخی از عناصر شمنیسم در فنون ریاضت"یوگا" یافت می شود و به نظر "الیاد" احتمال دارد که این عناصر شمنیسم از طریق تمدن بومی هند که صفات مشترک و خویشاوندی یا شمنیسم داشته است به تدریج وارد "یوگا" شده و در آن نفوذ و رسوخ کرده است.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید