پـــرانـــایـــامـــا

10 ـ آنولومایولوما anuluma viluma

ب ـ تناوب تنفس در حفرات بینی با حبس دم

در این حالت با حبس دم ( درون ) انجام میشود. حفره راست بینی را ببندید و آهسته از حفره چپ با 4 شماره دم بگیرید. در پایانِ دم، حفره سمت چپ بینی را ببندید و 4 شماره نفس را در درون حبس کنید. حفره راست بینی را باز کنید و بازدم را با 4 شماره از بینی راست انجام می دهید. قبل از بازدم ، میتوان یک شماره دم، گرفت چرا که کمک می کند تا دوباره عضلات تنفسی به حالت خود برگردند و موقعیت قفل شدن گلوت از بین می رود. بعد از بازدم،دم را از حفره راست بینی گرفته، هر دو حفره بینی را بسته و حبس دم کنید. سپس حفره چپ بینی را باز کرده و بازدم کنید.این یک دور است. هر بازدم از حفره چپ بینی یک دور حساب می شود.

تمرین را میتوان 10 دور انجام داد.

جدول  نسبت آنولومایولوما

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ     1   ـ   1  : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم میگیریم،به همان میزان حبس دم و بازدم داریم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ    1    ـ  2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، به همان مقدار حبس می کنیم و دو برابر آن بازدم انجام میدهیم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ     2    ـ  2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، دو برابر آن حبس دم و بازدم داریم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ     3    ـ  2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، سه برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم انجام میدهیم.

دم ـ حبس دم ـ بازدم

1 ـ    4    ـ    2 : یعنی به ازاء هر چند شماره ای که دم می گیریم، چهار برابر آن حبس دم می کنیم و دو برابر آن بازدم انجام میدهیم.

این تناسب ها را هر کدام به مدت 12 جلسه تمرین به مدت 20 دقیقه انجام میدهیم تا بدن آمادگی داشته باشه برای انجام تناسب بعدی.

/ 0 نظر / 57 بازدید