امروز صبح زود از رختخواب بیرون آمدهام.

سراسر وجودم آکنده از انرژیست.

همه فکر و ذهنم مشغول کارهائیست که باید در طول روز انجام دهم.

امروز می تواند روزی خوب یا برعکس روز بدی باشد.

به خودم بستگی دارد.

امروز می توانم خدای مهربان را به خاطر آبیاری رایگان گیاهان و هوای تمیز و پاک سپاس گویم.

امروز می توانم به خاطر سرماخوردگی و کسالت غرولند کنم یا ...

از زنده بودن و زندگی لذت ببرم.

امروز می توانم برای نداشتن دوست و همراه گوشه عزلت گزینم یا ...

برای ایجاد رابطهای دوستانه و تازه با شور و هیجان اقدام کنم

امروز می توانم از این که باید در دفتر کارم حاضر شوم گله کنم یا

فریاد شادی برکشم که از شغلی بهرهمندم.

امروز می توانم دائما به خاطر کارهای تمام نشدنی خانه زیر لب غر بزنم یا ...

سرافراز باشم که تقدیر سرپناهی برای فکر و جسم و روح من قرار داده است.

امروز با تمام زوایای خود در انتظار من ایستاده تا آن را بسازم.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
شهر مردان خدا شهر پیروزی بیرق سیاه

سلام من دوست دارم با شما همکاری کنم اول بگو ازدواج کردی یا نه / ورزش فکری تلفن 09137100144 [گل] دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست

شقایق

زیبا بود ریحانه جون بازم از این حرف های قشنگ دوست دارم بشنوم و بخونم در هر صورت متشکرم[لبخند]