مختصری در خصوص زندگینامه سوامی ویشنودواناندا ـ قسمت هفتم

سوامی ویشنودواناندا نویسنده کتاب پرفروش" کتاب مصور و کامل یوگا‌ " میباشد که به عنوان یک مرجع در زمینه هاتایوگا و راجایوگا در سرتاسر جهان شناخته شده است. کتابهای دیگر عبارتند از : مراقبه و مانتراها، شرحی بر پرادیپیکای هاتایوگا و کارما و بیماری.

سوامی جی همچنین الهامبخش نوشته شدن کتابهای: " کتاب راهنمای شیواناندا درباره یوگا " که با عنوان کتاب یوگا به همه شناخته میشود ـ و " یوگا، جسم و ذهن " میباشد.

سوامی ویشنودواناندا روزی در حین مراقبه کردن در اشرام ناسائو یک تصویر ذهنی دید. او مردم را دید که وحشتزده از گلولهای عظیم از آتش فرار میکنند. اگرچه او فوراً به مفهوم این تصویر مخوف پی نبرد، اما از تجربههای پیشین خود میدانست که هر آنچه او به شکل یک وحی تجلی ببیند سرانجام حقیقت مییابد. به همین دلیل انجمن T.W.O (نظم حقیقی جهانTrue World Order ) را پایهگذاری کرد که هدف این انجمن ایجاد صلح و درک جهانی است.

او این نیاز را حس میکرد که باید شهروندان مسئول و رهبران آیندهِ جهان را بر اساس مقررات یوگا تربیت کند. برادری حقیقی و صلح و آرامش تنها زمانی برقرار میشود که رهبرانی قدرتمند و متکی به خود بر جهان حکومت کنند، رهبرانی که نسبت به مسئله آرامش دانشی ذاتی داشته باشند اگر در وجود تکتک اعضای جامعه صلح و آرامش درونی وجود نداشته باشد، صلح بیرونی هم تحقق نمییابد و به همین دلیل سوامی جی در سال ١٩۶٩ دوره آموزش و مربیان شیواناندا یوگا را آغاز کرد و امید میرود که هر فرد آموزش دیده دانش خود را به دیگران هم منتقل کند.

وظیفهِ دیگر، اجرای ماموریتهای صلح از جانب سوامی جی در مناطق بحرانزده جهان از جمله ایرلند، خاورمیانه و ... بود. این کار همچنان توسط این سازمان انجام میشود.

همه ساله کنفرانسها و سمپوزیومهائی در اشرامهای شیواناندا در سرتاسر جهان برگزار میشود تا توجه مردم به ضرورت بر وجود صلح جلب شود و همچنین روشهای عملی و فلسفی لازم برای دستیابی به این صلح و آرامش آموزش داده شود.

سوامی ویشنودواناندا در ٩ نوامبر سال ١٩٩٣ به ماهاسامادی رسید. جسم او در رودخانه گنگ در "شیواناندا کوتیر" در نزدیکی اوتارکاشی جای دادند. این مسئله را جالاسامادی نامند ـ جسد انسان را به جای دفن کردن به رودخانه میسپارند‌ ـ این عمل برای سوامیها انجام می شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید