روشهای مختلف یوگا _ مانترا یوگا_قسمت چهارم

این مانتراها،به طور کلی،معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ـ پرانا مانترا : باعث افزایش انرژی حیاتی می شوند.به عنوان مثال گایاتری مانترا

ب ـ چیتا مانترا : که سطح آگاهی و قدرت ذهنی را تقویت می کنند و توسعه می دهند. به عنوان مثال ماهامریتیونجایا مانترا

مدت زمان گفتن هر کدام از این دو گونه مانترا و کیفیت ترکیب آنها در کنار هم، جزء تعالیم روش مانترا یوگاست.

مراحل دوم و سوم ( مادهیاما و پاشیانتی ) بهم کاملا مرتبطند.

در این مراحل استاد مانترای خاصی را برای یوگی انتخاب می کند که مناسب با ارتعاشات وجودی او باشد.این مانترا که در مرحله دوم به او آموزش داده شده و به صورت "ورد" خوانده می شود در مرحلهِ بعدی تبدیل به " بی جا مانترای " همان مانترا خواهد بود.

بر فرض اگر شما در مرحلهِ دوم مانترای لاکشمی،کریشنا و یا کالی را دریافت کرده باشید در مرحلهِ سوم باید بیجا مانترا یا بذر اصوات رهائی بخش را ذکر کنید که به ترتیب در مورد سه مانترای بالا عبارتند از : شیریمshreem . کریمkreem. کلیمkleem.

تعداد مانتراها بسیار زیاد است و هر کدام از آنها ماهیت خاص خود را دارند.

ضمناً هر مانترا گذشته از بیجا،دارای یک سمبل ذهنی خاص به خود است،که در مراحل والای تمرینات تنتریک ذکر بیجا مانترا توأم با تمرکز بر روی آن سمبل خواهد بود.شناخت سمبل ها ( یانتراها ) و استفاده صحیح از آنها به اندازه ذکر خود مانترا اهمیت دارد بلکه بیشتر.

 

/ 0 نظر / 75 بازدید