روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت هفتم

5- مودرا :

مخفف از دو واژه " مود " ( mud ) , " دراوی " (dravay) در نظر گرفته شده است.

" دراوی " به معنای " تداوم یافتن و حفظ کردن " و

" مود " به معنای " حال، شوق، لذت و ارضاء شدن " معنا شده اند.

بنابراین " مودرا " یعنی حفظ و تداوم تجربهِ برانگیختگی انرژی ( که گاهی با لذت عمیق درونی همراه است ).

مودراها مجموعه ای از فنون بسیار ظریف هستند که هشیاری قرار یافتهِ یوگی را در حوزهِ انرژی به سوی درکِ تجربه های فوق العاده حساس و گاه هیجان انگیزی پیش می برند.

در این مرحله یوگی به درک عمیقی از بدن انرژی نائل آمده و شاهد برانگیختگی پراناشاکتی در سیستم ظریف وجود خود خواهد شد. به این ترتیب نظام کلی حاکم بر علم هاتایوگا بر این قرار است :

در اولین قدم، هاتایوگی با یاری گرفتن از تمرینات شات کارما، کل سیستم فیزیولوژیک خود را پاکسازی کرده و با تمرکز هشیاری بر روی بدن، آزاد شدن انرژیهای محبوس را درک می کند.

در قدم دوم، (آسانا )هشیاری خود را متوجه ساختار تن می کند و با ایجاد تقارن در تن به شناسائی جریانات ظریف انرژی در قسمت های مختلف آن می پردازد. آنگاه از جریان یافتن انرژی در کل بدن آگاه خواهد شد.

در قدم سوم ( پرانایاما ) ، انرژی پرانیک را افزوده و آگاهی خود را شناور در جریانات ظریف انرژی می سازد.در این مرحله متوجه سدهای انرژی می شود و با متمرکز ساختن انرژی بر روی این سدها (باندا ) به گشودن آنها اقدام می کند.

سرانجام با استفاده از ظریف ترین فنون هاتایوگا ( مودراها ) پراناشاکتی را در خود به جریان انداخته و شاهد تغییر در سطوح آگاهی خود خواهد شد.


/ 0 نظر / 17 بازدید