مراقبه کلاس

خداوندا ! آرامش درونم را سپاس

                      راحتی ذهنم را سپاس

                          آسودگی جسمم را سپاس

                                هماهنگی و اعتدالم را سپاس

                                                   شادی درونم را سپاس

                                                     شادمانی و سرورم را سپاس

                                                   این همه نشاط و سرزندگی را سپاس

                                                                                   سلامتیام را سپاس

                                                                        تندرستیام را سپاس

                                                              انرژی فراوانم را سپاس

                                                   انسان بودنم را سپاس

                                   آگاهی روزافزونم را سپاس

                                   نیت پاکم را سپاس

                  روشنی ذهنم را سپاس

  خلاء و پاکی درونم را سپاس

 مهربانیام را سپاس

گذشت و بخششم را سپاس

          صمیمیّت و عشقم را سپاس

              بارش رحمت الهییت را سپاس

                  امیدواری به خدای مهربانم را سپاس

                                             رضایت درونم را سپاس

                                            این همه شایستگی را سپاس

                                                        رزق و روزی فراوانم را سپاس

                                                                       توانگری الهی را سپاس

                                                                                 والدین خوبم را سپاس

                                                                     دوستان خوبم را سپاس

                                                             میل به تحولم را سپاس

                                              این شوق درونی را سپاس

                                          تولد جدیدم را سپاس

توفیق سپاسگزاری خدای عاشقان را سپاس

                    عشق الهی را سپاس

الها ! ترا سپاس به دادهها و به ندادههایت.

چرا که در دادههایت، نعمت است و در ندادههایت، حکمت.

ترا سپاس بیکران که دادههایت بیکران است

روزیرسانی شکر

ترا سپاس به هرچه داده ای

                                 کم یا بیش

ترا سپاس به هر که داده ای

                                 غیر یا خویش

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمدفراهانی

خدایا ترا سپاس که قدرت نوشتن وبلاگ رو به بنده هات اعطا کردی - ممنون به وبم سر زدی -یاحق

نازی

تشکر، عالیه ...واقعا بهش نیاز داریم[لبخند]