مراقبه روز سوم ماه

دقت در انتخاب و حفظ فرم مناسب و درست بدنی در زمان غذاخوردن

در زمان غذا خوردن، صاف بنشینید یا به طور عمود بایستید. شانههای خود را به سمت عقب بکشید، سینه را به سمت جلو متمایل کنید و چانه را موازی با زمین قرار دهید.

گشودن قلب خود به روی دیگران

درهای قلب خود را به روی دیگران و به روی تجربیات زندگی باز کنید. قلب همچون درب یک ساختمان است که تا باز نشود، نور و روشنی به درون آن نمیتابد.

شما قادر هستید با استفاده از شوخیهای ساده و خندههای خالصانه امواج غم و غصه و احساسات مزاحم را یکباره از درون خود بیرون بریزید و احساس سبکی کنید.

باید بیاموزید که نسبت به امور زندگیتان، خودتان فکر کنید و تصمیم گیرنده نهائی خودِ شما باشید. به مردم اجازه ندهید که به جای شما فکر کنند و تصمیم بگیرند.

همواره میتوانید از مشاوره با انسانهای مثبت و خیرخواه بهرهمند شوید ولی تصمیم نهائی را هیچکس بهتر از خود شما نمیتواند اتخاذ نماید.

سخاوت و بخشندگی

بخشندگی اولین صفت خداوند است بنابراین زمانیکه شما نیز می بخشید، یکی از صفات خدائی، در درونتان تجلی مییابد و به این طریق، خداوند درهای رحمت الهی را آنگونه که شایسته شماست، به رویتان میگشاید.

دیگران را در موهبتهای زندگی خود شریک کنید تا چشمههای فراوانی و وفور را بر زندگی خود باز کنید.


/ 0 نظر / 2 بازدید