منشور اخلاقی مربیان یوگا. قسمت چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

61. به آدمهای عیبجو و منفیباف اعتنا نکنیم.

62. برای پیشرفت و ارتقاء سطح مادی و معنوی همنوعان خود قدرت بازو و اندیشهمان را بکار بندیم.

63. ناملایمات را مدبرانه پشتسر بگذاریم.

64. به زندگی عشق بورزیم.

65. عاشقانه انتخاب، عاقلانه و با احساس زندگی کنیم، اما از دلبستگی عمیق به دنیا که ما را از واقعیتهای زندگی دور میسازد، بپرهیزیم.

66. سعی کنیم برای خدمت کردن به مردم در موقعیت خوب اجتماعی قرار بگیریم و زمینهساز رشد و کمالات انسانی باشیم.

67. در دل ستاره باشیم و بدرخشیم ولی تشویق، تحسین، هدایا و وعدهها ما را مست و مغرور نکند.

68. از نیازمندان دلجوئی کنیم و پنهانی به آنان کمک کنیم و برای اینکه به دام غرور نیفتیم و سقوط نکنیم و در زندگی سعادتمند باشیم. چهار پند را همیشه آویزه گوشمان قرار دهیم و به آنها عمل کنیم. اول: همیشه به یاد خدا باشیم. دوم: به یاد مرگ باشیم، که اگر ما به یاد خدا و مرگ باشیم خطاهایمان کم و مثبتاندیشیهایمان افزایش مییابد. سوم: به هر کس نیکوئی نمائیم آن را فراموش کنیم. چهارم: از هر کس بدی دیدیم آن را هم به فراموشی سپاریم چرا که با یاد نمودن و زنده نگه داشتن عمل نیک انجام شده در پی آن برمیآئیم که جواب نیکی را گرفته و یا عمل بد را مقابله به مثل نمائیم که این وضعیت هیچگاه خوشایند نمیباشد.

69. خود را از مردم جدا ندانیم و چنانچه روزی در موقعیت بالای اجتماعی قرار گرفتیم شهرها را بگردیم و مردم را ببینیم. افرادی که زیر بار سنگین درماندهاند کمک کنیم و با خود بگوئیم من هم یکی از آنها هستیم.آری ما یکی از آنها هستیم،نه بیشتر

70. بدانیم که کار ما یک عبادت است. خدمتی است بدون چشمداشت و بدون انتظار پاداش و فارغ از خودپرستی.پس هرگز انتظار تشکر و قدردانی را از کسی نداشته باشیم.

71. خداوند را در تمام فرمها و در تمام موجودات درک کنیم.

72. بدون خودخواهی خدمت کنیم. تقوی و خلوصمان را هر روز بیشتر و بیشتر گسترش دهیم، همیشه این احساس را داشته باشیم که فقط وسیلهای هستیم در دستان خداوندگار.

73. هر لحظه کارهای خود و نتیجهاش را به خداوند متعال تقدیم کنیم.

74. دیدگاهی متعادل در رابطه با خوشی و درد، سود و زیان، موفقیت و شکست، شادی و غم داشته باشیم.

75. با محیط اطرافمان سازگاری کامل داشته باشیم و به نیازمندان خدمت کنیم.

76. هوی و هوس را در هر شکلش در درون خود از بین ببریم.

77. هرگز انتظار تشکر و قدردانی را از کسی نداشته باشیم.

78. هرگز فکر نکنیم که کاری را انجام داده ایم، بلکه همیشه به این موضوع فکر کنیم که فرصتی برای خدمت به خداوند بدست آوردهایم.

79. همیشه آماده خدمت باشیم. حتی یک فرصت کوچک را هم از دست ندهیم.

80. مهربانی، عشق، خیرخواهی و اخلاق اجتماعی و ارزشهای انسانی را گسترش دهیم.


/ 0 نظر / 2 بازدید