مهارت همدلی

یعنی از دریچه چشم مخاطب به مسئله نگاه کردن، همانگونه که او حس میکند، حس کنیم و در نهایت به یک حس مشترک برسیم، همدلی در دل مهارت خودآگاهی و هسته اصلی مهارت ارتباط است. همدلی زمانی اتفاق میافتد که ما بر تشابهاتمان تکیه کنیم نه تفاوت هایمان، در این صورت است که مخاطب احساس غریبه بودن نمیکند و در کنار ما احساس امنیت میکند و نهایتاً به یک حس مشترک میرسیم.

گامهای رسیدن به همدلی:

١. پرهیز از ارزیابی و قضاوت رفتار طرف مقابل

٢. خود را در جایگاه فرد قرار دادن

٣. افزایش تحمل و ظرفیت روانی

۴. رشد شخصیتی (یک انسان رشد یافته توان همدلی بیشتر دارد)

۵. داشتن دلی بیکینه، حسد، کبر، غرور و طمع

۶. دوست داشتنی شدن و ...

و سرانجام همدلی یعنی همانگونه که دیگری میفهمد، ما هم بفهمیم که البته دیدن یک موقعیت از دیدگاه فردِ دیگر، الزاماً به معنای موافق بودن نیست.

/ 0 نظر / 2 بازدید