یــــامــــا - قسمت چهارم

الف ـ آهیمسا : بی آزاری Ahimsa

ستم نکردن و بی آزار بودن چرا که باعث انحطاط و دوری انسان از خدا شده و از تمرکز فکر او نیز می کاهد و او را از رسیدن به قله کمال بازمیدارد.

آهیمسا،تجاوز نکردن،آزار و صدمه نرساندن فیزیکی،روانی،کلامی یا عملی به دیگران و ایجاد روابط دوستانه با دیگران. عدم خشم و پرخاشگری.

آهیمسا، از اصول اولیه یوگاست.

وقتی درک و دانائی کاملی از این اصل پیدا می کنیم به عظمت یوگا پی می بریم و همینطور به عدم توجه و ممارست لازم در این زمینه در خود، آگاه می شویم و قدری که تامل می نمائیم آسیب و زیان جدی این کم توجهی را حتی در سطحی وسیع تر یعنی جامعه مشاهده می کنیم.

آهیمسا، در زیان سانسکریت از دو قسمت " آ " به معنای " نه " و " هیمسا " یعنی " پرهیز از خشونت و آزار رساندن به دیگران و به خود است" .انسان حق ندارد چه دربارهِ خود و چه در مقابل دیگران، خشونت و پرخاشگری بکار برد. آرامش،صلح و دوستی، آئین مرد داناست.

ویاسا در تعریف پرهیزکاریها می گوید :

" عدم آزار یعنی عدم ظلم به جمیع موجودات، در هرجا و به هروسیله ای که باشد."

" بی آزاری " ریشهِ کلیه پرهیزکاریهای دیگر است.

خشونت و پرخاشگری جنبه های بسیار گسترده و متفاوت دارد و میتوان آن را در سه بُعد " فکر، زبان و رفتار " برشمرد.

خشونت های فکر عبارتند از : کینه، حسادت، ریا، رقابت، برتری طلبی، نفرت، دشمنی و نقشه کشی برای دیگران که پنهان عمل می کند.

خشونت های زبانی عبارتند از : دشنام، توهین، افترا و دروغ و داد و فریاد زدن

خشونت های رفتاری عبارتند از : رفتار پرخاشگرانه، ضربه زدن به دیگری و دزدی کردن.

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید