پروردگارا !

ما را بینشی عطا فرما تا ترا بشناسیم و

دانشی تا خود را

صحتی تا از کارها لذت بریم و

ثروتی تا محتاج نباشیم

نیرویی تا در نبرد زندگی فائق آییم

فهمی تا کارها را از وقت نگذرانیم

اغماضی تا گناه دیگران را ببخشیم

استقامتی تا کارها را به انجام برسانیم

صبری تا سختی ها را تحمل کنیم

توانائی تا میانه رو باشیم

طبعی تا با مردم باشیم

بزرگواری تا با دشمنان مدارا کنیم

بینائی تا زیبائی های جهان را ببینیم

عشقی تا تو و همه را دوست بداریم

سعادتی تا خدمتگزار دیگران باشیم

ایمانی تا از ترس و اضطراب برکنار باشیم

عقلی تا از خود نگوییم و معنویتی تا زندگیمان معنا داشته باشد

آمین یا رب العالمینتو


 

/ 1 نظر / 2 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] به به ..... نجوای زیبا و دلنشینی است زنده باشید[قلب]