روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت ششم

4- باندا : یعنی قفل

در علم هاتایوگا از چهار قفل صحبت شده است :

الف ـ قفل در ناحیهِ گلو ( قفل چانه ) Jalandhara bandha

ب ـ قفل در ناحیهِ شکم udyanana bandha

ج ـ قفل در ناحیهِ عجان moola bandha

د ـ قفل ترکیبی که از دو یا سه قفل پیش ترکیب شده است.maha bandha

منظور از هنر باندا، جمع و متمرکز ساختن انرژی پرانا در مناطق خاص است. کانونی کردن و قفل کردن انرژی در مناطق خاص که سدهای انرژی پرانیک در آن نقاط قرار گرفته، کمکی بزرگی در جهت سیلان انرژی است و یوگی را به حوزه والاتری از درک انرژی می رساند.

در فلسفهِ تنترا و یوگا از سه سد و مانع انرژی صحبت شده است :

برهماگراندهی، ویشنوگراندهی و رودرا گراندهی

هر کدام از قفلهای یوگائی روی یکی از سه سد انرژی عمل می کند.

گفته شده برهماگراندهی در بدن پرانیک و در قسمت میانی یعنی منطقه ای تقریباً معادل عجان قرار گرفته و با حالات تنبلی، رخوت و سستی مربوط می شود.

ویشنوگراندهی در بالای دیافراگم و وابسته به عواطف و احساسات است.

سومین سد انرژی نیز به عقیده بعضی در ناحیه میانی ابروان است و مربوط به تجربیات معنوی می شود.

یعنی در صورتی که این قفلها آزاد نشوند به ترتیب، فرد وابسته به تعلقات مادی، عواطف و احساسات و میل به کنترل امواج و به اصطلاح تجربیات معنوی خواهد شد.

هر کدام از این قفلها، مانع خواهند شد که جریان انرژی از معابر روانی و مدارهای انرژی گذشته، تجربیات اصیل معنوی را که عاری از خودخواهی های فردی است، احیا کنند.

/ 1 نظر / 16 بازدید