روشهای مختلف یوگا - هاتا یوگا-قسمت سوم

در علم هاتا، پنج مرحله برای تخلیص انرژی و آگاهی فردی وجود دارد که عبارتند از :

شات کارماshat karma ، آساناasana ، پرانایام pranayam ، باندا bandha و مودراmudra

1- شات کارما : یا شات کریا. مجموعهِ شش فن است که هر کدام از این فنون شامل مراحل بسیاری بوده و قسمتی از آنها به عنوان "پانچاکارما" در طب آیورودا به منظور استحالهِ تن و سلامت کامل آموزش داده می شود. این فنون وابسته به تن یوگی هستند. ( اعم از اعضای وابسته به حواس یعنی چشمها،گوشها،پوست،بینی و زبان و دیگر اعضاء مثل روده ها،معده و کلیه ها و ... )

این تمرینات گذشته از ایجاد تعادل در "دوشاها" _ طبایع _ درآمدی بس مهم برای درک عمیق یوگی نسبت به تن مادی و ارتباط آن با بدن پرانیک است. این تمرینات شش گانه بر روی شش چاکرا ( غیر از ساهاسرارا ) عمل می کنند، یوگی را با معادل آن خازنهای مغناطیسی در بدن مادی خود آشنا می سازند و سرانجام هماهنگی و ارتباط پیکره های لطیف وجود را بر او آشکار می کنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید