یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

خصائص شمنیسم آسیائی عبارت بوده اند از :

1. ورود به طریقت سیر و سلوک که شامل مراتب زیر بوده است:

تجزیه جسم و پراکندگی اعضای آن، مرگ و رستاخیز، هبوط مرید در اعماق جهنم و صعود او به بهشت.

2. ایجاد نیروهای سحرآمیزی که به واسطه آن شمن می توانسته است به سفرهای روحانی تن در دهد و همچون پزشک مرد، روح بیماری را که اهریمنان ربوده بودند بازگیرد و به بیمار بازگرداند.

3. تسلط و استیلا بر آتش، شمن می توانسته روی آتش گداخته راه برود.

4. شمن قادر بوده است که تغییر شکل بدهد و به صورت جانوران گوناگون دربیاید و همچون مرغی در آسمان بال و پر بگشاید.

شمن هم موبد بوده و هم پیغمبر و هم پزشک و جادوگر.

کلیه این صفات در شخص او جمع بوده است.

گروهی از خصائص شمنیسم در یوگا نیز دیده می شود ولی پیش از آنکه به این مبحث بپردازیم، ضروری است خاطر نشان بسازیم که یوگای کلاسیک نه شمنیسم است و نه سحر و جادو، بلکه آداب و فنون ریاضت و طریق وصول به نجات و رستگاری است، معذلک گروهی از عناصر شمنیسم در برخی از نیروهای معجزه آسای یوگیان و شعبده بازان هندی به چشم می خورد.

"الیاد" در مقایسه ای که بین "یوگا" و شمنیسم کرده، معتقد است که پاره ای از عناصر شمنیسم در معجزه های شعبده بازان و جوکیان و مرتاضان هند یافت می شود.

این نیروها ارتباطی با یوگای پتنجلی ندارد بلکه یکی از پدیده های خارق العاده سنت کهن جادوگری هند است.

یکی از این معجزه ها معروف به معجزه طناب است که امروز در سراسر هند به صورت منحط شعبده بازی موجود است.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید