یـــامـــا - قسمت یازدهم

محدودیت های تمرین آهیمسا :

آهیمسای محض،غیر ممکن است. حتی برای یک فرد درستکار و امین هم غیرممکن است.

برای انجام آن، شما زمانی که در حال راه رفتن،نشستن،خوردن،خوابیدن،نوشیدن و تنفس کردن هستید باید از کشتن میلیون ها موجود اجتناب کنید.

محال است که بتوانید حتی یک نفر را پیدا کنید که بتواند اینکار را انجام دهد. شما بایستی بسیاری از زندگی ها را از بین ببرید تا بتوانید زندگی کنید. به طور فیزیکی غیرممکن است که شما بتوانید قانون عدم از بین بردن زندگی را رعایت کنید،زیرا بیگانه خواران خون شما، نیز در حال کشتن باکتری های مزاحم هستند.

یک گروه معتقدند اگر کشتن یک موجود باعث حفظ جان تعداد دیگری شود،هیمسا محسوب نمیشود.

آهیمسا و هیمسا به یکدیگر وابسته هستند.

بعضی ها می گویند میتوان برای دفاع از خود از بعضی ابزارها استفاده کرد و در مواقع خطر مقدار کمی خشونت نشان داد و اینها هیمسا به حساب نمی آیند.

شناختِ خود، بدون آهیمسا،غیرممکن  است. تنها از طریق تمرین آهیمسا است که میتوان به شناخت و دستیابی به خودِ متعالی رسید.

/ 0 نظر / 21 بازدید