یـــامـــا - قسمت پنجم

انسان کامل میداند که برای نیل به حقیقت و کمال، لازم است خشونت در فکر،زبان و رفتار را از خود دور کند چرا که به خوبی میداند که سرچشمهِ آهیمسا در شعور است.

خشونت و پرخاشگری مایهِ تیرگی شعور است.عصبیت و خشونت، ذهن را کودن و دچار حماقت می کند.

این شعور است که خوبی و بدی را تعیین می کند. با این وجود وقتی در وجودِ خود عمیق تر می شویم، قدرت آهیمسا را از شعور نیز بالاتر می یابیم. جای اصلی آهیمسا در قلب است. فکر و ذهن شاید با منطق یا استدلال خود یا به خاطر اجتماع و شرایط آن، آهیمسا را بپذیرد و حتی سعی کند تظاهر به قبول و اجرای آن نماید اما اگر قلب از آهیمسا پر نشود انسان در لحظه ای مغتنم به خشونت و پرخاشگری روی می آورد. قلب با پر کردن مهر و محبت، دوستی و صفا و در نهایت در یک جمله " عشق " قادر می شود آهیمسا را در تمامی ابعاد زندگی، عینیت بخشد.

آهیمسای واقعی با عشق حقیقی که عشق بدون توقع، پذیرش غیر مشروط انسان و زندگی و پر از مهر و دوستی است حاصل می شود و احتمالا به همین خاطر است که در ادبیات عرفانی جایگاه عشق در بالاترین نقطه هرم معرفت قرار می گیرد.

اگر قلب از عشق خالص و نیالوده و به عبارتی عشق خداگونه پر شود، تمامی سمومات فکری و روحی و به عبارتی خشونت های برشمرده در فکر، زبان و رفتار ناپدید می شود و آنگاه است که شعور منحرف نمی شود.

/ 1 نظر / 17 بازدید
شقایق

پس وقتی که برای برون ریزی خودمون جیغ و داد می کنم و اون طور کاغذ پاره می نمایم چه؟یعنی من اشتباه نمودم؟