هــاتـــا

هــاتــا

مرحله سوم در آشتانگا یوگا " حرکات بدنی " است که به هاتا یوگا شناخته میشود.

که خود به دو بخش تقسیم می شود :

الف ـ تمرینات بدنی :  آسانا

ب ـ تمریتان رهاسازی  : ریلکسیشن و شاوآسانا

که تمرینات الف که شامل آساناهاست، خود به شش بخش تقسیم می شود.

1. حالات کششی

2. حالات انقباضی

3. حالات تعادلی

4. حالات معکوس

5. حالات پیچشی

6. حالات مرکب

/ 0 نظر / 29 بازدید