امروز و فقط برای امروز

         گفتار درست

               را انتخاب کنیم.

گفتار درست

       پرهیز از دروغ ، حرفها و شوخی های آزار دهنده و

                                            سخنان بیهوده است.

/ 1 نظر / 2 بازدید